Nutrition literacy hos sykepleierstudenter

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Sykepleiere har en sentral rolle i ernæringsarbeidet i helsevesenet. Både i forebygging og behandling, og i å veilede pasienter i bruk av kostholdsinformasjon. Nutrition literacy (NL) handler om evne og ferdigheter i å forstå, innhente, anvende og kritisk vurdere informasjon om kosthold. Hensikten med oppgaven har vært å kartlegge sykepleierstudenters kunnskaper om ernæring, nivå av interaktiv (INL) og kritisk nutrition literacy (CNL), og evne til å etterspørre vitenskapelige innholdskriterier i et nyhetsbrev. Metode Utvalget (n=416) bestod av sisteårs sykepleiestudenter fra 10 høgskoler og universiteter i Norge. Studentene som deltok i studien besvarte et spørreskjema bestående av flere deler, deriblant: (1) En kunnskapstest om ernæring. (2) Et nyhetsbrev for å måle studentenes evne til å etterspørre vitenskapelige innholdskriterier. (3) Holdningsutsagn som søker å måle studentenes INL og CNL. Resultater Gjennomsnittlig score på kunnskapstesten om ernæring var 18,83 ±3,3 av 31 spørsmål. Studentene hadde gode kunnskaper om offisielle kostholdsanbefalinger, men bare middels gode kunnskaper om energirike næringsstoffer, matvarers innhold av næringsstoffer og kliniske spørsmål. Semikonfirmerende faktoranalyse med påfølgende reliabilitetsanalyse ga tre holdningskonstrukter: INL, CNLaction og CNLscientific. Studentene hadde signifikant høyere score på INL (3,95 ±0,6), enn CNLaction (3,69 ±0,7) og CNLscientific (3,26 ±0,6). Studentene kunne i liten grad etterspørre vitenskapelige innholdskriterier fra et nyhetsbrev om ernæring. De etterspurte i størst grad informasjon knyttet til metode, og noen etterspurte informasjon om forskningens sosiale kontekst, teori og data/statistikk. Konklusjon Resultatene antyder at studentene har middels gode ernæringskunnskaper. Gjennomsnittsscorene på konstruktene indikerer at de har et tilfredsstillende nivå av INL, men bare til en viss grad har CNLaction og CNLscientific. Med bakgrunn i denne og lignende undersøkelser er det grunn til å undre seg over om undervisningen og vektleggingen av ernæring, vitenskapsteori og forskningsmetode i sykepleierutdanningen er tilstrekkelig Konklusjon Resultatene antyder at studentene har middels gode ernæringskunnskaper. Gjennomsnittsscorene på konstruktene indikerer at de har et tilfredsstillende nivå av INL, men bare til en viss grad har CNLaction og CNLscientific. Med bakgrunn i denne og lignende undersøkelser er det grunn til å undre seg over om undervisningen og vektleggingen av ernæring, vitenskapsteori og forskningsmetode i sykepleierutdanningen er tilstrekkelig

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/744