«Norsk muntlig eller muntlighet i norsk? En kritisk analyse av hva lærere og elever vektlegger i utformingen av vurderingskriterier»

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Abstract

Undersøkelsen tar utgangspunkt i at elever i norsk skole skal medvirke i vurderingen av eget arbeid i alle fag. I undersøkelsen inngår tre klasser på tre ulike ungdomsskoler i Oslo kommune. Et sentralt funn er at elevmedvirkning er et tvetydig begrep, og forstås på forskjellig vis blant norsklærere i undersøkelsen. Masteravhandlingen dokumenterer at de færreste elever i undersøkelsen har kunnskap om forholdet mellom elevprestasjonens form og innhold. Svært få elever omtaler den aktive lytterrollen, og ingen aktører vektlegger de retoriske appellformene i sine språkhandlinger. Funnene peker i retning av at budskapet i kommunikasjonen er å få ferdig et kriterieark. Dette budskapet fremstår som viktigere enn fagligheten i selve klassedialogen ved to av tre skolene. Fokuset på å få ferdig kriteriearket illustreres av at begrepslæring kun i varierende grad prioriteres ved de tre skolene. Graden av elevenes norskfaglige metabevissthet virker å være så varierende at inndelingen «lærer» og «elever» blir uklar. Tilsynelatende vektlegger majoriteten av elevene sin egen flerstemmighet i utformingen av vurderingskriterier, mens lærerne og noen få elever vektlegger læreplanen i norsk. Samtlige kriterieark stiller underliggende retoriske krav til elevene, uten at disse formuleres eksplisitt. De endelige kriteriearkene ved de tre skolene er ellers nært knyttet til gjeldende læreplan i norsk.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3387