Norge rundt på 21 dager: En kvalitativ studie av Romeriksløftets prosjekt for å fremme fysisk aktivitet hos grunnskoleelever

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAEH;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn og formål: Romeriksløftet er et folkehelseprosjekt på Øvre Romerike hvor formålet er å få barn og unge til å bli nysgjerrige på fysisk aktivitet og fremme uorganiserte aktiviteter. Norge rundt på 21dager («Norge 21»), er en uhøytidelig konkurranse mellom skoleklasser i grunnskolen hvor elevene skal registrere tiden de er i aktivitet på en nettside. Målsetninger med oppgaven var å undersøke elevers, læreres og prosjektgruppens opplevelse av et prosjekt som ønsker å fremme fysisk aktivitet. Det vil bli forsøkt å se hvordan prosjektet kan videreutvikles og eventuelt inkludere holdningsarbeid knyttet til kosthold. Metode og utvalg: Oppgaven er en kvalitativ case-studie. Metoden ble valgt med utgangspunkt i oppgavens problemstilling. Det ble gjennomført 16 semi-strukturerte intervjuer, 11 intervjuer av elever og fem intervju med lærere. Det ble også gjennomført et fokusgruppeintervju med prosjektgruppen av «Norge 21». Funn: Elevene syntes det var spennende å delta i «Norge 21» og noen nevnte at de var i mer aktivitet under de tre ukene som registreringen varte. Lærerne deltok i prosjektet på bakgrunn av at de synes at fysisk aktivitet er en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. Underveis viste det seg at registreringen ikke fungerte som tiltenkt og at dette påvirket deltakelsen til elevene og motivasjonen til lærerne knyttet til «Norge 21». Knyttet til registreringsproblematikken ønsket informantene i fokusgruppen at en skulle fokusere på holdningsskapende arbeid. I studien fremkom det at foreldrene burde bli inkludert i prosjektet. Konklusjon: Gjennom denne oppgaven har det vist seg at «Norge 21» har rom for forbedring. Eleven og lærerne var positive til tiltaket men uttrykte at registreringen ikke fungerte. Lærerne var positive til å inkludere holdningsarbeid rettet mot fysisk aktivitet og kosthold. Fokusgruppen var åpne for hjelp til den videre utviklingen av «Norge 21». Videre studier kan undersøke effekten av «Norge 21».

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2861