NAV - Når Arbeidslinja Virkeliggjøres : en analyse av NAV-kontorenes fokus på oppfølging mot arbeid og aktivitet, sett i lys av resultatmålinger og organisasjonelle grep

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Dette studiet ser på hvordan resultatmålinger påvirker offentlige tjenester. Gjennom å analysere ulikheter i måloppnåelse på resultatmålinger i tre NAV-kontorer i Oslo, og gjennom å analysere forskjeller i organisasjonelle grep, vil studiet forsøke å se på sammenheng mellom organisasjonelle variabler og variabler som ser på resultatmålinger. Med grunnlag i teorier om resultatstyring i offentlig sektor, stilles spørsmål om uønsket strategisk atferd gjennom å sammenligne resultater på to ulike sett av resultatindikatorer. Videre stilles spørsmål om eventuell nedsliting av resultatindikatorer, der indikatorene ikke lenger gir informasjon om ulikheter i gode og dårlige resultater. Metodisk anvendes kvasieksperiment for å gi informasjon om to ulike sett av resultatvariabler. Ved multicasestudier av tre NAV-kontorer i Oslo gis en beskrivelse på de tre organisatoriske variablene spesialisering, rutiner og kompetansestrategier. Gjennom å eksplisitt gjøre rede for teoretiske slutninger, stilles spørsmål om potensial for teoretisk generalisering. Studiets formål er å se på hvordan resultatmålinger kan påvirke organisasjonell atferd. Studiet stiller også spørsmål om hvordan ulike organisatoriske grep påvirker de tjenestene som NAV-kontoret skal levere.
This study deals explicitly with how performance measurement affects public services. Analyzing differences in performance output in three NAV-offices in Oslo, and analysing differences in organizational structures, the study seeks to explore the relationship between organizational and performative variables. Based on theories on performance management in the public sector, the question on unwarranted strategic behaviour is asked by comparing output measures on two different set of indicators. The study further asks question about performance indicators diminishing ability to distinguish good from bad performance. Methodologically, a quasi-experimental approach gives two different sets of performance outputs. These are compared via a multi-case-studies approach, lending the analysis a description on three different NAV-public services through the organizational variables differentiation, routines and strategies of competence. Seeking to explicitly describe the inferences being made, the study is asking questions on the possibility of theoretical generalization. The aim of the study is set on depicting how performance measurement affects organizational behaviour. Further, the study asks questions on how differences in organizational structure possibly affect performance output in the Norwegian welfare system.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1306