Når livet blir noe mer enn den neste dosen - En oppgave om rusavhengiges opplevelse av livskvalitet knyttet til substitusjon- og heroinbehandling i Norge og Danmark Masteroppgave

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne oppgaven handler om hvordan personer som mottar substitusjons- og heroinbehandling i Norge og Danmark opplever sin livskvalitet. Hensikten har vært å få en økt forståelse av hvordan slik behandling påvirker den enkeltes livskvalitet. Problemstillingen i oppgaven er som følger: Hvordan opplever rusavhengige som mottar substitusjons- og heroinbehandling sin livskvalitet, og på hvilken måte opplever de at den har sammenheng med substitusjon- og heroinbehandling? Oppgavens datamateriale er kvalitativt og består av syv dybdeintervjuer med personer som mottar substitusjons- og heroinbehandling. To av informantene mottar heroinbehandling i Danmark, to mottar substitusjonsbehandling i Danmark og tre informanter mottar substitusjons-behandling i Norge. For å forstå og analysere informantenes opplevelse av sin egen livskvalitet, anvendes Erving Goffmans teori om stigma, teorier om brukermedvirkning og empowerment, ulike teorier om livskvalitet og Abraham Maslow sin behovspyramide. De teoretiske perspektivene brukes til å diskutere de ulike faktorene som påvirker den enkeltes livskvalitet. Oppgaven tar også utgangspunkt i det gjeldende lovverket knyttet til substitusjons- og heroinbehandling i Norge og Danmark og dette brukes for å diskutere forskjeller og likheter mellom norsk og dansk ruspolitikk. Oppgaven stiller spørsmål ved om ulik organisering av rusmisbrukeres tilbud i Norge og Danmark påvirker informantenes livskvalitet. Basert på anvendt teori og funn konkluderer oppgaven med at substitusjons- og heroinbehandling har bidratt til å øke livskvaliteten til informantene på en rekke problemområder. Av de fleste informantene ble selve medisinen beskrevet som en viktig faktor for å ha fått bedre livskvalitet. De viktigste forklaringene på dette var opplevelsen av at behandlingen er stressreduserende fordi man har fått frihet fra rus, prostitusjon og kriminalitet. Forklaringene på redusert livskvalitet var primært knyttet til ulike kontrolltiltak i behandlingen. Dette kan skape konflikter i samarbeidet og kan resultere i en opplevelse av manglende brukermedvirkning. Anvendt litteratur og informantenes fortellinger synliggjør at livskvaliteten påvirkes av tjenestetilbudet og at Norge og Danmark har vektlagt ulike forhold i utformingen av narkotikapolitikken. Oppgaven tyder også på at heroinbehandling vil kunne være et viktig tilbud for de tyngste brukerne som gjentatte ganger har forsøkt ordinær substitusjonsbehandling uten å lykkes med dette.
This paper is about how people who receive substitution- and heroin treatment in Norway and Denmark experience their quality of life. The aim of the study is to get a better understanding of how the treatment affects the individual's quality of life. The topic question is as follows: How do drug addicts who receive substitution- and heroin treatment experience their quality of life and how do they feel that the quality of life is linked to substitution- and heroin treatment? This study is based on qualitative methods and consists of seven interviews with people receiving substitution- and heroin treatment. Two informants receive heroin treatment in Denmark, two are receiving substitution treatment in Denmark and three informants are receiving substitution treatment in Norway. To understand and analyze the informants' experience of their own quality of life, I used Erving Goffman's theory of stigma, theories of user participation and empowerment, various theories of quality of life and Abraham Maslow's hierarchy of needs. The theoretical perspectives are used to discuss the various factors that affects the individual's quality of life. The paper is based on the current laws related to substitution- and heroin treatment in Norway and Denmark and this is used to discuss differences and similarities in Norwegian and Danish drug policy. This project raises questions about if and how the different organization of substitution treatment in Norway and Denmark affects informants’ quality of life. Based on applied theory and findings, this paper concludes that substitution- and heroin treatment has contributed to improving the life quality of the informants in a number of problem areas. Most informants describe the medication as an important factor. The main explanation for this is the experience of the treatment as stress-reducing because of freedom from drugs, prostitution and crime. Experiences of reduced quality of life are primarily related to various control measures linked to the treatment. This can create conflicts in the cooperation between users and professionals and result in a lack of user involvement. Applied literature and informants' stories demonstrate that quality of life is affected by the provision and that Norway and Denmark have emphasized various aspects in the formulation of drug policy. This paper also indicates that heroin treatment could be an important amenity for the heaviest users who repeatedly have attempted ordinary substitution treatment, without experiencing success with this.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2761