Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Forskning og Forandring;Vol. 1, No. 2

Document type

Abstract

Abstrakt Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) (Høyrup, 2010, 2012) kan relateres til uformell læring og kollektiv organisatorisk læring basert på bred deltakelse i utviklingsarbeid på arbeidsplassen (Herbst 1993a, b; Eikeland, 2012a). I aksjonsforskningsprosjektet #Læringslivet kan imidlertid deltakerne også ta studiepoeng i det formelle skolesystemet (Eikeland, 2012b). Dette innebærer organisert læring på arbeidsplassen, der det vi vet om godt læringsmiljø (Fuller & Unwin, 2004) og undervisningsmetoder, vil være suksessfaktorer. Basert på erfaringene i #Læringslivet har vi forskere og ansatte på fire arbeidsplasser også utviklet en håndbok for medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid.1 I denne artikkelen vil vi presentere og diskutere hvordan forskning kan støtte prosessuell innovasjonskunnskap, hvordan praktisk opplæring kan knyttes sammen med mer teoretisk undervisning samt hva det betyr å støtte sosiale endringsprosesser med forskning. Nøkkelord Symbiotisk læringssystem, formell, ikke-formell og uformell læring, jobbsnekring, medarbeiderdrevet innovasjon
Abstract Employee-driven innovation (EDI) (Høyrup, 2010, 2012) can be related to informal learning and collective organizational learning based on broad participation in development work at work (Herbst, 1993a, b; Eikeland, 2012a). In the current project, however, employees who participate in EDI can also achieve credit points in the formal school system (Eikeland, 2012b). This implies organized learning processes in the workplace, where what we know about good learning environment (Fuller & Unwin, 2004) and teaching methods will be success factors. The project is an action research project where we, the researchers, together with employees in four workplaces, also have developed a Handbook in Employee-Driven Innovation.2 In this article, we will present and discuss how research may support processual innovation knowledge, and how practical experiential learning can be intertwined with more theoretical classroom learning. And what does it mean to support social change processes with research? Keywords Symbiotic learning system, formal-, non-formal- and informal learning, job crafting, employee-driven innovation.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6593