Nærværsfaktorer på arbeidsplassen. Kvantitativ studie

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Denne masteroppgaven inneholder to artikler. Formålet med artikkel I er å belyse faktorer som påvirker arbeidslivet. Artikkelen starter med sykefraværstatistikk i Norge, for så å sammenligne statistikken med land i EU. Første del av artikkel I belyser teori og forskning med fokus på å redusere sykefravær. I den andre delen av artikkelen vektlegges helsefremmede faktorer i arbeidet, som nærvær på arbeidsplassen. Teorier og forskning innen helsefremmede faktorer blir også presentert. Artikkel I består av to deler innen feltet arbeidsmiljø. Artikkelen tar opp temaer som behandles i artikkel II, men kan leses uavhengig av den. Artikkel II beskriver en studie som ble utført i samarbeid med Friskgården høsten 2017. Studien består av to utvalg fra Friskgårdens databank. Formålet med studien var å identifisere faktorer i det psykososiale arbeidsmiljøet som øker sannsynlighet for å være i arbeid. Studien er av kvantitativ art. Metoden blir utdypet i artikkelen, hvor gjennomsnittscore er blitt sammenlignet. Logistisk regresjonsanalyse ble valgt som analyse for å besvare problemstillingen. I siste del av artikkel II blir studiens resultater drøftet. Funnene blir sammenlignet med tidligere studier, og det blir belyst tanker rundt videre forskningsmuligheter.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6106