Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Acta Didactica Norge

Document type

Abstract

Denne artikkelen presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om grunnskole læreres kompetanse i musikk og deres valg av undervisningsinnhold i musikkfaget i grunnskolen. Dermed bidrar undersøkelsen til å beskrive hva lærere i musikk kan og hva de vektlegger i sin undervisning, og slik også sammenhengen mellom kompetanse og valg a v undervisningsinnhold. Utvalget er 135 lærere som underviser musikk på tredje, sjette og niende trinn i fem kommuner på Østlandet. Datamaterialet analyseres gjennom deskriptiv statistikk og variansanalyser (ANOVA). Resultatene viser at de fleste lærere i musikk er allmennlærere med lite formell kompetanse i musikk fra høyere utdanning. Lærere på lave trinn har vesentlig mindre formell kompetanse enn lærere på høyere trinn, og de deltar også i mindre grad i uformell musikalsk læring gjennom musikkpraksis ut enfor skolen. Det er også forskjeller i valg av undervisningsinnhold, og disse forskjellene kan ikke forklares av læreplanens beskrivelse av de ulike trinnene alene. Det ser ut til å være klare sammenhenger mellom hva lærere kan og hva de velger å vektlegg e i sin undervisning. Likevel er studiens kanskje viktigste bidrag at den antyder at forskjeller i læreres musikkundervisningspraksis påvirkes av flere forhold, og kompetanse (formell og uformell), læreplanforståelse, profesjonell identitet og kjønn ser ut til å være sentrale faktorer.
This article presents results from a survey investigating the competence of music teachers in Norwegian primary and lower secondary schools, and their choice of educational content in music lessons. Thus, the survey presents a description of what teachers know, and what they emphasize in their music teaching, and the correspondence between these factors. The sample comprises 135 teachers teaching music in grade s three, six and nine in five municipalities. Data is analyzed using descriptive statistics and analysis of variance (ANOVA). The results suggest that most teachers are generalist teachers with sparse musical training from higher education – t eachers in lower grades less than teachers in higher grades. The lower grade teachers participate as well to a lesser degree in informal music practices outside school. There are several differences between grade three, six and nine teachers’ choice of educational content, and these differences cannot be explained by curricular differences alone. There seems instead to be systematic correspondence between teachers’ competence and education al content. The results suggest, however , that the differences regard ing educational content are affected by an intricate interplay between several factors, including competence, curricular issues, professional identity and gender.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4308