Musikeres opplevelse av helse i musikkbransjen

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAPO;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i helse og empowerment

Abstract

Bakgrunn: Musikere har en høy forekomst av fysiske og psykiske lidelser og et lite regulert arbeidsliv. Frilansmusikere lever med lave lønninger, mye alkohol og store fysiske og psykiske belastninger, men allikevel er det en stor aksept for disse forholdene i samfunnet og blant musikere. Det er lite forskning på helsekonsekvensene av musikeres tøffe arbeidsliv. Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke musikeres helserelaterte opplevelser og mestringsstrategier knyttet til musikernes arbeidsliv, og på hvilke måter musikere opplever at arbeidsvilkårene i musikkbransjen påvirker helsa deres. Teoretisk forankring: Studien knyttes til teorier om opplevelse av sammenheng og empowerment. Metode: Kvalitativ metode med eksplorativt design. Dybdeintervju med sju musikere og fire representanter for musikkbransjen. Resultater: Funnene i studien sammenfaller med funn fra andre studier i at musikerne opplever stor trivsel og glede i yrket sitt, men at de også må mestre krevende og uoversiktlige arbeidsforhold. Det ser ut til at arbeidsvilkårene i stor grad henger sammen med sjiktplassering, og at musikerne selv må ta ansvar for å ta sunne valg som motvirker helseskadelige forhold i musikkbransjen. Musikerne opplever at det er store krav knyttet til å være selvstendig næringsdrivende, og at regnskap og administrasjon tar mye ressurser fra det kunstneriske arbeidet. Det kunstneriske arbeidet er det som bidrar til meningsfullhet og gir overskudd til å håndtere livet i musikkbransjen. Konklusjon: Musikerne og bransjerepresentantene i denne studien peker på flere helseskadelige faktorer, lave lønninger og lite medbestemmelse for musikerne på utforming av arbeidsvilkår. Samtidig opplever musikerne stor trivsel og meningsfullhet som de mener veier opp for alt det negative i musikkbransjen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2646