Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Nordisk Barnehageforskning;7 (5)

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

Artikkelen omhandler hvordan endrede ledelsesstrukturer oppstått gjennom ny organisasjonsmodell virker inn på de pedagogiske ledernes arbeidsoppgaver. Vi har etterspurt deres erfaringer knyttet til mulige endringer i oppgaver, arbeidsdeling og faglig-pedagogisk fokus i arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført i en bydel i Oslo. Hovedfunnene er at pedagogiske ledere har fått flere administrative oppgaver og personalleder oppgaver. De pedagogiske lederne deler seg i to med hensyn til hvor fornøyde de er med disse endringene. I artikkelen drøfter vi hva denne todelingen betyr for deres rolleforståelse og identitet.

Keywords

Version

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2333