Mitt liv, mi forteljing. Kunstdidaktisk arbeid med innvandrarkvinner og deira livsforteljingar

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Dette masterarbeidet er utifrå følgjande problemformulering: Kva betyding kan kunstdidaktisk arbeid med drama/teater og livsforteljing ha for innvandrarkvinner i ein vaksenopplæringskontekst? Studien er gjort som eit praksisleia forskingsarbeid, med reflekterande praktikar og narrativ tilnærming som forskingsstrategi. Det er utvikla eit kunstdidaktisk arbeid basert på narrativ og estetisk teori og praksis, som er blitt gjennomført i samarbeid med tilsette og deltakarar ved eit læringssenter i Groruddalen som tilbyr grunnskuleopplæring for innvandrerkvinner. I studien vert det trekt fram fire tema som set lys på problemstillinga: empatisk respons og engasjement, meistring og motivasjon, oppvakning og refleksjon, den enkelte si stemme. Desse fire emna vert diskutert opp mot teori, rammefaktorar i konteksten og mål frå retningsgjevande læreplan og lovverk. Studien viser at arbeidet kan ha personleg, pedagogisk og politisk betyding for deltakarane, og det vert anbefalt vidare forskingspraksis utifrå nye spørsmål som kjem fram av undersøkinga.
This master thesis is based on this research question: What significance can art didactic practice based on drama / theater and personal narratives have for immigrant women as part of an adult- educational context? The study is seen as a practice-led research work, through the research strategies reflective practitioner and narrative inquiry. The practice is founded in narrative and aesthetic theory and practice, and is a collaboration with an adults-learningcenter in Groruddalen. The study presents four main topics: empathic response and commitment, coping and motivation, awakening and reflection, the individual's voice. These four topics are discussed through theory, context and curriculum. The study shows that the art didactic practice can have personal, educational and political significance for the participants, and the study reccomends further research from the aspect of new questions which arise from this study.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2838