Mine, dine eller våre verdier? : forhandlinger mellom verdigrunnlag i utførelsen av internasjonalt sosialt arbeid

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne masteroppgaven handler om hvordan sosialarbeidere forhandler mellom ulike verdigrunnlag i utførelsen av internasjonalt sosialt arbeid. Empirien i denne undersøkelsen består av kvalitative intervjuer med seks ungdomsdelegater fra Røde Kors Ungdom. Det forskningsanalytiske blikket er rettet mot hvordan ungdomsdelegatene forstår verdigrunnlag og forholder seg til Røde Kors sitt verdigrunnlag i en lokal og fremmed kontekst. Jeg tar utgangspunkt i Hans Georg Gadamers hermeneutikk og Michel Foucaults maktbegrep. Analysen synliggjør en generell oppfatning blant informantenes forståelse om Røde Kors sitt verdigrunnlag, og samtidig individuelle oppfatninger og prioriteringer. Jeg fokuserer på hvilke dilemmaer informantene har erfart. Disse favner blant annet utfordringer vedrørende kommunikasjon, skille mellom arbeid og fritid, og samarbeid om felles praksis. De individuelle forhandlingene karakteriseres både ut i fra ungdomsdelgatenes egen forståelseshorisont, men også av kollektive forståelser. Innholdet i de substansielle funnene viser at informantene forhandler mellom universelle idealer og idealet om å ha respekt for den lokale konteksten. De ønsker ikke å fremtre som ”eksperter” og velger i stedet en rolle som en ”hjelpende novise”. Idealene kan få konsekvenser ved at de legger bestemte handlingsbetingelser for informantenes arbeid, og idealene er med på å forme deres oppfatning av hva som er verdifullt.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/402