Midlertidige ansattes arbeidsvilkår - En analyse av data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse 2013, om hvilken betydning ansettelsesforhold kan ha for arbeidsvilkår

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Målet med studien var å sammenligne og analysere forskjeller i arbeidsvilkår mellom faste og midlertidige ansatte. I tillegg ønsket jeg å undersøke hvilke arbeidsvilkårsvariabler som førte til økt jobbtilfredshet blant midlertidige ansatte. Data fra levekårsundersøkelsen 2013 ble brukt (n = 7542). Dataene støtter flere av hypotesene ved studien. Med noen unntak, var det klare forskjeller mellom disse to gruppene med hensyn til arbeidsvilkår som kan anses som fundamentale i arbeidssituasjoner. Forskjellene var i favør de faste ansatte. Det var også tydelig hvilke arbeidsvilkårsvariabler som hadde innvirkning på midlertidige ansattes jobbtilfredshet. Forskjellene mellom ansettelsesforhold ser ut til å være av en slik art og omfang, at om det blir en økning av denne gruppen, kan det bli aktuelt å omtale det som en kjerne - periferi struktur.
The aim of the study was to compare and analyze differences in working conditions between workers in permanent and temporary employment. In addition, I wanted to study which of the variables that led to increased job satisfaction among temporary employees. Data from the Norwegian level of living 2013 - cross sectional survey were used (n = 7542). The data supports several of the hypotheses of the study. With some exceptions, there were clear differences between these two groups in relation to working conditions that might be considered as fundamental in work situations. The differences were in favor of the permanent employees. It was also clear which variables that affected the temporary employees job satisfaction. The differences between the employment are so consistent and of such magnitude that if there is an increase of this group, it may be reasons to rank them in a core – periphery structure.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2814