Mestring og marginalisering : opplevd kontroll og håp blant brukere av frivillige velferdstiltak

Author(s)

Publication date

2008

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Oppgaven er skrevet som del av prosjektet ”Velferdsstaten sett nedenfra” under forskningsprogrammet Gruppe for inkluderende velferd (GIV) ved Sosialforsk, Høgskolen i Oslo. Prosjektet konsentrerer seg om brukere av frivillige hjelpeorganisasjoner. Målet er å undersøke hvem brukerne av Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon er, og hvilke erfaringer de har med offentlig og frivillig hjelpeapparat. Prosjektet er ledet av professor Steinar Stjernø og finansiert av Norges forskningsråd. I tillegg til prosjektleder har fem masterstudenter i sosialt arbeid deltatt i hele prosjektperioden. Prosjektets materiale består av 80 intervjuer med brukere foretatt ved fire forskjellige virksomheter i organisasjonene høsten 2006, og er den hittil største undersøkelsen av brukere av frivillige organisasjoner i Norge. Oppgavens tema er mestringsressurser blant brukerne, indikert ved opplevelse av kontroll og håp. Problemstillingen er hvilken relativ grad av mestringssressurser brukerne har sammenlignet med andre grupper, og hvilke faktorer som kan forklare variasjon i disse. Teori om frivillige organisasjoner, mestring og sosiale konstruksjoners betydning for identitet presenteres i sammenheng med en gjennomgang av relevante sosialpolitiske føringer. Analysene sammenlignes med analyser i et utvalg langtidsmottakere av sosialhjelp. I tillegg vurderes funnene i forhold til tidligere studier av normalbefolkningens mestringsressurser. Analyser av faktorer som har sammenheng med mestringssressurser gjøres ved hjelp av fire hypoteser om sammenheng. Hypotesene som testes knytter seg til henholdsvis oppvekst, velferd, sosial kapital og erfaringer med offentlig hjelpeapparat, som forklaringer på variasjoner i mestringsressurser. Resultatene viser at vårt utvalg har lavere opplevd kontroll enn befolkningen, men samme nivå som langtidsmottakere av sosialhjelp. Vårt utvalg har imidlertid om lag samme nivå av håp, som befolkningen. Opplevd kontroll og håp ser i liten grad ut til å henge sammen med oppvekstsforhold. Både kontroll og håp ser ut til å henge sammen med økonomisk situasjon, helse, sosial tillit, lenker til folk med høyere status og omtanke fra andre mennesker. Funnene kan tyde på at opplevd kontroll til en viss grad henger sammen med erfaringer med offentlig hjelpeapparat. I lys av funnene drøftes sosialpolitikk og sosialt arbeids innvirkning på mestringsopplevelse gjennom sosiale konstruksjoner og rollefordeling med frivillige organisasjoner. Med bakgrunn i funnene fremheves betydningen av reelle mestringsmuligheter for sosialpolitiske tiltak, og viktigheten av empati og nettverksarbeid i sosialt arbeid.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/410