Mesterlære i demokratiet - yrkesforankring og rekruttering gjennom motivasjon og mestring

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAYP;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven handler ikke alene om mesterlære. Den erkjenner at all læring i Norge skjer innenfor demokratiske rammer Her benyttes velkjente begreper som er bygget på anerkjennelse og forståelse innenfor akademia for å sette fokus på en læringsprosess som jeg har opplevd fører til læring gjennom tidligere observasjoner av elever. Objektive målbare resultater over tid med ulike elever har indikert konturene av en pragmatisk sannhetsteori. Målet er elevenes læring. Læringseffektene elevene får av å arbeide innenfor en strukturell læringsprosess som fremmer elevenes yrkeskvalifikasjoner innenfor salg i servicenæringen søkes belyst. Problemstillingen lyder: Hvordan bidrar læringsprosessen «Mystery Shoppers» i Yrkesfaglig Fordypning til elevenes motivasjon for å løse oppgavene på skolen og mestre utfordringene i serviceyrkene?» Denne masteroppgaven fokuserer på elevenes opplevelser og erfaringer etter at de har arbeidet med Mystery Shoppers ungdomsbedrift i faget Prosjekt til Fordypning på VG1 ved Service og Samferdsel. Undervisningsmetoden har som formål å bidra til bevisstgjøring av elevenes egne læringsstrategier samt gi opplevelsen av relevans og yrkesforankring. Arbeidsformen er bygget opp for å skape et miljø som bidrar til at elevene slipper til med sine gode egenskaper og kvaliteter så tidlig i videregående studier som mulig. På VG2 er elevene ute i arbeidspraksis i bedrift. At elevene opplever seg inkludert i samfunnet gjennom sin opplæring ser jeg som en av forutsetningene for at de skal motiveres til yrkesfaglige handlinger. Mesterlære representerer den yrkesfaglige tilnærmingen til opplæringen. Mitt verdisyn fundamenteres i at alle mennesker er en ressurs som kan bidra i samfunnet. Elevene mine skal lære gjennom gode opplevelser når de bidrar meningsfylt innenfor trygge rammer til nytte og glede for næringslivet. John Dewey, Illeris, Wenger, Kolb, og Tesfaye representerer situert læring i en demokratisk prosess der handling erfaring og læring fører til refleksjon og ny læring i en hermeneuetisk læringssirkel. Wygotsky sammen med seg Piaget utgjør det kognitive læringsrommet i den proksimale utviklingssonen. Hovedfokus i undersøkelsen blir rettet mot hva som er gjort i henhold til den yrkesdidaktiske relasjonsmodellen, for å høre og tolke hva som blir sagt av elevene om det som er gjort. Trygge elever våger å prøve og lærer av å feile. Det er elevenes stemme i det sosialpedagogiske perspektivet som presenteres gjennom kvalitative intervjuer. Deres subjektive opplevelser i forhold til motivasjon for og mestring av serviceyrkene presenteres. Resultatene viser at det er store likheter for hvordan elevene har oppfattet undervisningen. Deres oppfattelse av læringsprosessen er påtagelig sammenfallende med målsetningen for undervisningen. Deres subjektive opplevelser i forhold til motivasjon for og mestring av serviceyrking presenteres i lys av styringsdokumenter, teori og noe tidligere forskning på området. Drøftingen går i en retning av å tolke teoriene ut i fra elevenes utsagn. På bakgrunn av koherens i intervjuene valgte jeg å metodetriangulere med kvantitative analyser for å måle elevenes karakterer. Disse var også sammenfallende med elevenes utsagn. Forskningen er forsøkt gjengitt på en transparent måte som kan føre til at flere skoler og ulike utdanningsprogram kan iverksette ulike læringsprosesser for å utvikle gode undervisningsmetoder ut i fra den yrkesdidaktiske relasjonsmodellen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3311