«Merka dere ikke hvor vondt jeg egentlig hadde det?» En kvalitativ studie av søskens opplevelser som pårørende til en søster med alvorlig spiseforstyrrelse.

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Bakgrunn: Tidligere forskning viser at det å ha et søsken som lider av en spiseforstyrrelse har stor påvirkning på den friske søskens helse, livskvalitet og relasjon til familiemedlemmer. Hensikten med denne studien var å belyse hvordan det opplevdes å være søsken som pårørende til personer med alvorlig spiseforstyrrelse. Vi ville utforske hvordan det er å ha en søster med alvorlig spiseforstyrrelse og hvilke opplevelser søsken sitter med. Problemstillingen i vår studie var som følger: Hvilke opplevelser forteller søsken som pårørende til en søster med alvorlig spiseforstyrrelse om? Metode: Denne kvalitative studien baserer seg på data fra fire personer, to kvinner og to menn i alderen 22-28 år, som alle er søsken til en søster med alvorlig spiseforstyrrelse. Vi har benyttet semistrukturerte intervjuer med informantene og analyserte datamaterialet ved hjelp av systemisk tekstkondesering (STC), Resultater: Denne studien støtter opp under tidligere funn som viser at søsken blir påvirket av å være pårørende til personer med alvorlige spiseforstyrrelser. Basert på intervjuene, kom vi frem til fire hovedkategorier i vårt materiale; (1) opplevelse av å ikke forstå, (2) opplevelse av vanskelige følelser, (3) opplevelse av endret familieliv og ulik grad av (4) opplevelse av mestring. Samtlige informanter formidlet at de opplevde tap av familiehverdagen og at middagsmåltider ble vanskelige. Under sykdomsperioden ga søsknene utrykk for at den gode relasjonen ble borte, men at den ble bedret når deres søster hadde fått bedre helse igjen. Vanskelige følelser som ensomhet og reaksjoner som bekymring og redsel gikk igjen i alle søskenberetningene. Søsken fortalte at det var vanskelig å forstå sykdommen og tilgangen til informasjon og måter å mestre situasjonen på var preget av hvem de hadde rundt seg. Søsken fortalte om mestringsstrategier, hvor noen tok større ansvar for å passe på i familien og påtok seg flere oppgaver i hjemmet. Andre søsken fortalte at de tok avstand fra situasjonen ved at de fordypet seg i andre ting, slik som på skole, venner og kjæreste for å mestre situasjonen. Konklusjon: Søsknene i vår studie fortalte om opplevelser knyttet til det å være pårørende til søstre med alvorlig spiseforstyrrelse. På bakgrunn av antall informanter i oppgaven kan vi ikke kunne generalisere våre funn til hele populasjonen eller trekke konklusjoner basert på kjønn eller alder. Vi ønsket derimot med vår studie å tilføre mer kunnskap og oppmerksomhet til søsken som pårørende til søstre med alvorlige spiseforstyrrelser, siden dette er et felt som er lite forsket på tidligere. Videre håper vi at denne kunnskapsøkningen skal bidra til at helsepersonell og omsorgspersoner skal bli i bedre i stand til å forstå søsken og kunne tilby den hjelpen de trenger og ønsker på bakgrunn av kunnskapen vi har om denne gruppen.
Background: Former research has shown that having a sibling that suffers from an eating disorder can a major effect on the healthy siblings well-being, quality of life and relationship with other family members. In the current study, we wanted to gain insight into what it can be like to have a sister with a severe eating disorder and to explore what kind of experiences siblings are left with. The research question in our study was: What experiences do siblings as dependents to a sister with a severe eating disorder share? Method: This qualitative study was based on interviews of four informants, two females and two males between the ages of 22-28 years, who all had a sister with a severe eating disorder. We conducted semi-structured interviewes with each informant and we analyzed the transcribed material using systematic text condensation (STC). Results: Our study results were in accordance with prior research showing that the healthy sibling is affected by having a sister with severe eating disorder. We found four main categories in our material; (1) not understanding the disease, and (2) experiences relating to difficult emotions, (3) a change in family-life and different experinces of (4) coping with the situation. The siblings all experienced that the family changed after the development of the eating disorder, and that it changed their family`s every day life and made mealtimes more difficult. During the period of the disease, the healthy siblings experienced that the good relations within the family were weakened, but that it improved again when their sister had regained a better health. All the sibling informants also told about experienced feelings of loneliness and reactions such as worry and fright. The siblings found it hard to understand the disease, and their access to information and ways to cope with the situation was affected by the people they had around them. As a coping strategy the siblings took on more responsibility in order to take care of the family and undertook more tasks and chores at home. A couple of the informants chose to distanced themselves from the situation by immersing themselves in other things, such as schoolwork, friends, and significant others in order to cope with the difficult situation they were in. Conclusion: This study explored the experiences of four siblings relating to being a dependent to a sister with a severe eating disorder. Because of the limited number of informants in our study we cannot generalise the findings to the wider population or draw any conclusions based on gender or age. However, we aimed to provide more knowledge and to draw attention to the experiences of siblings in this situation, as very little research has been conducted on this group. The overall aim was to aid health personnel and caregivers so that they can be better suited to understanding these siblings, and to be able to provide the help they need and wish on the basis of the knowledge gained from this research. The results of the current study is therefore a step towards this goal of building more knowledge about how to best accommodate the needs of siblings affected by their sister/brothers`s eating disorder.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6761