Menns kunnskap om og holdninger til nøkkelhullsmerkede matvarer

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAEH;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn Nøkkelhullsmerking er et matvaremerke som skal gjøre det enklere for forbrukeren å gjøre sunnere matvarevalg. I Norge har det ikke blitt gjort vitenskapelig studie på hva som påvirker forbrukerens valg av nøkkelhullsmerkede matvarer. Hensikten med denne studien var å forsøke og utvikle samt pilot-teste et måleinstrument, for å kartlegge kunnskap om og holdninger til Nøkkelhullsmerket i et utvalg yrkesaktive menn. For siden å se om dette kunne påvirke intensjonen om å forbruke slike merkede matvarer i dette utvalget. Metode Utvalget (N=300) bestod av yrkesaktive menn rekruttert fra 23 bedrifter, fire skoler og ett forbund i Norge. Mennene skulle besvare et spørreskjema om deres Nutrition literacy, hva som vektlegges ved kjøp av matvarer, en kunnskapstest om Nøkkelhullsmerket, hvor sterk deres intensjon om å kjøpe slike matvarer er, holdninger til Nøkkelhullsmerket, om de føler sosialt press til å kjøpe nøkkelhullsmerkede matvarer og informasjonskilder angående Nøkkelhullet. Semi-konfirmerende faktoranalyser og relabilitetsanalyser ble benyttet for å forsøke å etablere konstrukter for: functional-, interactive-, og critical nutrition literacy, Næringsstofinnhold, Naturlig ingredienser Bekvemmelighet, Intensjon, Holdning til adferd, og Subjektive normer. Lineær multippel regresjonsanalyse ble brukt for å undersøke hvilke uavhengige variabler som eventuelt signifikant predikerte variansen i den avhengige konstrukt-variabelen Intention (hvor stor menns intensjon om å kjøpe nøkkelhullsmerkede matvarer var). Resultater Gjennomsnittscore på kunnskapstesten om Nøkkelhullsmerket var 13 ± 2,45 (av totalt 18 spørsmål). Mennene har i størst grad fått kunnskap om Nøkkelhullsmerket via reklame på TV (66%), matvarebutikker (40%) og brosjyrer/aviser (39%). Mennene viser gode holdninger til Nøkkelhullsmerket, da de scorer gjennomsnittlig 3,70 ± 1,15 på et 1-6 punkt-Likertskalert holdningskonstrukt. De signifikante prediktorene for 56% oppnådd varians i den avhengige variabelen Intensjon var: enkeltvariabel ”kjennskap til Nøkkelhullet” (β = 0,329), Holdninger til adferd (β = 0,321), Subjektive normer (β = 0,282), Næringsstoffinnhold (β = 0,127) samt enkeltvariabel: “valg av sunn mat” (β = 0,112). Konklusjon Undersøkelsen viste at kjennskap og positive holdninger påvirket intensjonen om å kjøpe nøkkelhullsmerkede matvarer i dette utvalget.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2633