Mellomledere som endringsagenter: en studie av mellomledelse i kommunal sektor

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Kunnskap om hvordan kommuner kan drive vellykkede organisasjonsendringer har høy aktualitet i dag. Sterke nasjonale og globale drivkrefter som økonomisk og demografisk utvikling skaper et økende behov for omstilling i norske kommuner. Gjennom nytenkning og innovasjon må kommunene utvikle mer effektive organisasjoner for å imøtese utviklingen og sikre gode og bærekraftige tjenester i fremtiden. Denne studien tar for seg mellomledernes betydning og roller i kommunale endringsprosesser. Formålet har vært å undersøke om betydningen de har hatt i ulike faser av endringsprosessene, og roller de har inntatt i disse, har vært avgjørende for prosessenes utfall og suksess. Det er gjennomført en kvalitativ undersøkelse med intervjuer av 10 mellomledere som har vært involvert i endringsprosesser som karakteriseres som vellykkede. Empirien fra intervjuene er analysert med utgangspunkt i John P. Kotters åtte-trinns modell (2012) for god endringsledelse og Ichak Adizes` lederrolleteori (1995). Nyere forskning viser støtte for to retninger; På den ene siden at mellomlederen har stor betydning i endringsprosesser, og på den annen side at de ikke er viktigere enn andre ledernivåer. Vår studie konkluderer med at det ikke handler om det ene eller andre, men at mellomlederen har betydning i ulike faser av en endringsprosess.
Knowledge of how municipalities can run successful organizational changes is highly relevant today. Strong national and global forces like economic and demographic development create an increasing need for restructuring Norwegian municipalities. Through rethinking and innovation, the municipalities must develop more efficient organizational structures that can adapt to development and ensure good and sustainable services in the future. This study deals with the significance and roles of middle managers in municipal processes of change. The purpose has been to examine whether the influence they have had on different phases of the processes of change and what their roles have been in these have been crucial to the processes’ outcome and success. A qualitative study has been conducted, consisting of interviews with ten middle managers that have been involved in processes of change that can be characterized as successful. Data from the interviews has been analyzed by the use of John P. Kotter’s eight-step process (2012) for good change management and Ichak Adizes’ leadership theory (1995). Resent research shows support for two directions: One is that the middle manager has great significance in processes of change, and another, that they are no more important than other management levels. Our study shows, however, that it is not about one thing or the other, but that the middle manager has significance in different phases of a transformational process.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6390