Med følelsene på jobb -en kvalitativ undersøkelse av helsepersonell sine erfaringer i møte med pasienter med Huntingtons sykdom

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Hensikten: Hensikten med denne studien er å utvikle fordypet kunnskap om helsepersonell sine erfaringer i møtet med pasienter med Huntingtons sykdom (HS). Bedre kunnskap om helsepersonell sin erfaringer vil kunne sette oss i bedre stand til å identifisere og adressere sentrale forhold for å trygge hjelperen i arbeidshverdagen, som igjen vil kunne bidra til å forbedre og kvalitetssikre tjenesteytingen ovenfor pasientene. Teoretisk forankring: Studien er teoretisk forankret i litteratur om Huntingtons sykdom og omsorgens praktisk, relasjonelle og moralske dimensjoner. Metode: Helsepersonell ble intervjuet og invitert til å fortelle om sine erfaringer i møte med pasienter med Huntingtons sykdom. Intervjuene ble transkribert og søkt analysert fenomenologisk hermeneutisk, ved hjelp av analysemetoden Systematisk tekstkondensering. Resultater: Tema og subgrupper; Å møte det uforstålige; å bli rystet, å føle seg frem, å stille seg åpen. Å hjelpe; Å være usikker, Å bli berørt, å komme til kort. Helhetlig forståelse: Deltageren i denne studien fortelle om å møte noe uforståelig og uventet i sine tidlige møter med pasientene, noe de erfarer som en umiddelbar rystelse. De forteller hvordan de må føle seg frem for å bli kjent med sykdommen og pasientene, og de erfarte at de måtte stille seg åpen i møte og tåle å ta inn pasientenes kroppslige uttrykk og væremåte for at de skulle føle trygghet i relasjonen til pasientene. Deltagerne hadde et ønske om å hjelpe, men er usikker på om hjelpen de gir er riktig. De berøres av møtene med den sykes lidelse og erfarer at de og pasientene er viktige for hverandre. Videre fortalte de hvordan de kunne erfare å komme til kort i møte med pasientene, de forteller om hvordan de ønsker seg et bedre funderende system men tar personlig skylden for at systemet ikke funger. Deltageren forteller om en praktisk kunnskap de har som kommer til uttrykk i handling, bedømmelse, vurdering og bruk av skjønn. En praktisk kunnskap som er indeksert, den opptrer med merker som forteller hvor den kommer fra, at det er bestemte personer som besitter kunnskapen, og at den skiftende mellom teoretisk og praktisk form avhengig av hvilke brukssituasjon kunnskapen fungerer i og hvilke oppgaver som skal løses.
Purpose: The purpose of this study was to gain in-depth knowledge of healthcare professionals experiences with patients with Huntingtons disease (HD). Better knowledge of the clinicians experiences will help us to identify and address the key factors to safety the clinicians in everyday work. The hope was, through this knowledge, to improve and assure the quality of service provision above patients. Theory: Theoretically, the study is based on literature concerning HD, caring as practical, relational and moral dimensions. Method: Healthcare professionals were interviewed and invited to share their experiences with patients with HD. Interviews were transcribed and analyzed phenomenological and hermeneutical, using systematic text condensation as method of analysis. Results: Theme and subgroup: To meet the arcane; to be shaken, to feel its way, to stand open. To help; to be unsure, to be touched, to fall short. Comprehensive understanding: The participant in this study tell about meeting something incomprehensible and unexpected in the early encounters with patients with HD, which they experience as an immediate shake. They tell how they must feel its way to become familiar with the disease. They had to set themselves open to meet and be able to absorb the patients' bodily expression and demeanor that they should feel secure in the relationship to pasientene. The participant had a desire to help, but they way they helped the patients. They were affected by the meeting with the patient's suffering and experience that they and patients are important to each other. Moreover, they told how they might find to come up short in meeting with patients and they talked about how they want a better functioning system, but takes the blame personally when the systems not functioning. The participants describes a practical knowledge they have expressed in action, evaluation, assessment and judgement. A practical knowledge that is indexed, itaccours with brands that tell where it comes from, that there are certain individuals who possess the knowledge and that it changes between theoretical and practical shape depending on the usage situation knowledge works in and the task that would be solved.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3409