Masteroppgaver og profesjonsrelevans i pedagogikk, matematikk og kroppsøving

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

FoU i praksis;12 (3)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

Masteroppgaver i lærerutdanning bør utgjøre toppunktet i studentenes teoretiske og praktiske, operative kunnskapsutvikling. I denne artikkelen analyseres profesjonsrelevansen i 65 masteroppgaver i pedagogikk (17), matematikk (18) og kroppsøving (30) ved et norsk universitet. Av de 65 masteroppgavene ble 44 kategorisert som relevante basert på en smal definisjon av profesjonsrelevans, mens alle ble kategorisert som relevante ut fra en videre definisjon. Det var imidlertid viktige forskjeller mellom fagene i hvordan denne relevansen framsto, og disse forskjellene avspeiler temaer som diskuteres i nasjonal og internasjonal forskning i de ulike fagene. Seks masteroppgaver ble analysert nærmere for å se på hvilke lærerroller som manifesterte seg i oppgavene. Alle masteroppgavene diskuterte lærerroller i noen grad, og mange tematiserte det komplekse spillet mellom lærernes eget fagsyn og de forventningene som stilles til lærerrollen fra elever, foreldre og samfunnet. Vi konkluderer med at oppgavene kombinerer de teoretiske kravene til en masteroppgave med høy oppmerksomhet om lærerrollen.
Master theses in teacher education should bring students to an apex of both their theoretical and their practical, operative knowledge. In this article, 65 master theses in pedagogy (17), mathematics (18) and physical education (30) from one Norwegian university are analyzed for their relevance for the profession. Of the 65 master theses, 44 were considered relevant for the profession based on a narrow definition of relevance, while all were considered relevant based on a broader definition. However, there were important differences between the subjects in how this relevance appeared, and these differences reflect themes discussed in national and international research in the different subjects. Six theses were analyzed more closely to see which teacher roles were manifest in the theses. All of these discussed teacher roles to some degree, and many concerned the complex relations between teachers’ own view of their subject and the expectations teachers face from students, parents and society. In conclusion, the theses combine the theoretical demands of a master thesis with close attention to the role of a teacher.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6448