Manualens møte med praksis - En studie av COS-P som manualbasert metode

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Bakgrunn: Forskning har vist at barn med utrygg tilknytning til sine foreldre har større risiko for å utvikle mentale helseproblemer. Disse barna har behov for å få bedret sin omsorgssituasjon på et så tidlig tidspunkt som overhodet mulig. Dette kan gjøres gjennom foreldreveiledningsmetoder der foreldrenes sensitivitet og foreldreferdigheter kan styrkes. En slik metode er Circle of Security-Parenting (COS-P). COS-P er et psykoedukativt tilknytningsorientert program der hensikten er å styrke tilknytningen mellom omsorgspersoner og barnet. Programmet følger en manual og er bygd opp av åtte kapitler. Flere og flere fagpersoner benytter den i sitt daglige arbeid med foreldre og familier. Til tross for at COS-P har blitt klassifisert som et sannsynlig virksomt tiltak, er det lite forskning på den faktiske effekten av metoden. Likeledes er det også en foregående debatt om manualbaserte metoder. Problemstilling og metode: Denne masteravhandlingen er en kvalitativ studie om hvordan familieterapeuter stiller seg til COS-P som manualbasert metode i sin profesjonsutøvelse, og hvilke meninger de har om hva som er virksomt med metoden. For å få svar på problemstillingen gjennomførte jeg et semi-strukturert intervju med syv informanter som hadde erfaring med anvendelse av metoden i praksis. Konklusjon: Funnene ble analysert og diskutert med bakgrunn i det teoretiske grunnlaget, og viser at alle informantene er fleksible i sin bruk av manualen. I varierende grad anvender familieterapeuter skjønn i sin profesjonsutøvelse. Funnene indikerer at bruken av metoden har sammenheng med terapeutenes kunnskap, tidligere erfaringer, interesser, andre metoder og foreldrenes situasjon. COS-P fremstår videre som en refleksjonsorientert metode. Til tross for dette viser funnene andre viktige virkningsmekanismer ved anvendelse av COS-P i familieterapeutenes profesjonsutøvelse. Disse inkluderer det å ha en systematikk, relasjonen mellom klient og terapeut, trening og klientorienterte faktorer.
Background: Research has shown that children with insecure attachment patterns have greater risk of developing mental health problems. These children are in need of improved care as quickly as possible. This can be done through parental guidance methods where parents' sensitivity and parenting skills can be strengthened. One such method is Circle of Security-Parenting (COS-P). COS-P is a psycho-educational attachment-oriented program where the purpose is to strengthen the attachment between caregivers and the child. The program follows a manual and consists of eight chapters. More and more professionals are applying it in their daily work with parents and families. Although COS-P has been classified as likely to be effective, there is little research on the actual effect of the method. Likewise, debates concerning manual-based methods itself have previously been a topic of discussion. Research question and method: This master's thesis is a qualitative study of how family therapists adhere to COS-P as a manual-based method in their professional practice, and their opinions on what is effective with the method. To answer this research question, I conducted a semi-structured interview with seven informants who had experience in applying the method in practice. Conclusion: The findings were analyzed and discussed on the basis of the theoretical basis outlined in this thesis, and shows that all the informants are flexible in their use of the manual. The family therapists take discretionary decisions in their professional practice in varying degrees. The findings indicate that the use of the method is related to the therapists´ knowledge, past experiences, interests, other methods and the parents´ situation. COS-P also appears as a reflection-oriented method. Despite this, the findings shows other important mechanisms when using COS-P in the family therapists' professional practice. These include having a method to rely on, the relationship between client and therapist, training and client-oriented factors.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7635