Managing International Collaborative Research Projects

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

This master thesis in public management investigates ways to manage the paradoxes in international collaborative research projects within the EU framework programmes. The research question is "How do the managers of collaborative research projects handle the paradoxes of collaboration”. This main question is investigated with semi-structured interviews with both scientific and administrative project managers of collaborative research projects, thematically analyzed in the context of network and collaboration theory. The study focuses on four paradoxes: • the paradox of managing a strong partner with whom you want to collaborate, but who also has her own interests she wants to pursue • the paradox of having a large bureaucracy when the literature suggests using a facilitative approach when managing a collaboration • the paradox of needing a predictable project output versus the unpredictability of research outcome, • and the paradox of different cultures. The research question and paradoxes were analyzed using Ansell and Gash' theories on facilitative management for collaborative projects and classical management theory on leadership and steering. The main findings in this thesis are that the interviewed coordinators use more classical, authoritative leadership style and steering than expected with basis in the theories on collaboration to handle the paradoxes, and that the structures of the EU framework programmes play a role in both enabling, but also limiting the leadership style of the coordinators.
Denne masteroppgaven i styring og ledelse undersøker måter å håndtere paradoksene ved internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor EUs rammeprogrammer. Forskningsspørsmålet er "Hvordan håndterer lederne av samarbeidsprosjekter i forskning samarbeidets paradokser?" Dette hovedspørsmålet blir undersøkt med semistrukturerte intervjuer med både vitenskapelige og administrative prosjektledere av samarbeidsprosjekter, og tematisk analysert i sammenheng med nettverks- og samstyringsteori. Studien fokuserer på fire paradokser: • Paradokset ved å lede en sterk partner du ønsker å samarbeide med, men som også har sine egne interesser hun ønsker å forfølge • Paradokset ved å ha et stort byråkrati når litteraturen antyder bruk av tilretteleggende tilnærming når man forvalter et samarbeid • Paradokset ved behovet for forutsigbarhet i prosjektet, samtidig som forskingsresultater er uforutsigbare • og paradokset ved samarbeidspartnernes ulike kulturer. Forskningsspørsmålet og paradoksene ble analysert ved hjelp av Ansell og Gash’ teorier om tilretteleggende ledelse av samarbeidsprosjekter, og klassisk ledelsesteori om ledelse og styring. Hovedfunnene i denne oppgaven er at de intervjuede koordinatorene bruker mer klassisk, autoritær ledelse og styring enn forventet med utgangspunkt i samstyringens teorier om tilretteleggende ledelse for å håndtere paradoksene, og at strukturen i EUs rammeprogrammer spiller en rolle for både å muliggjøre, men også begrense koordinatorenes ledelse.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7721