”Man kan liksom ikke gjøre alt annerledes enn alle de andre…” : en studie av mødres opplevelser av sosiale og økonomiske utfordringer

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne oppgaven er utarbeidet innenfor prosjektet ”Fattigdom og skam” ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og er basert på kvalitative intervjuer gjennomført i deres regi. Informantene er rekruttert fra ulike NAV-kontorer, og er henholdsvis deltagere fra kvalifiseringsprogram og sosialhjelpsmottagere. Oppgavens tema er personers subjektive opplevelse av sosiale og økonomiske utfordringer. I den sammenheng har jeg valgt å diskutere det teoretiske begrepet sosial kapital, og dets betydning for temaet. Problemstillingen for oppgaven er: Hvilken betydning har den sosiale kapitalen hos fattige for deres opplevelse av sosiale og økonomiske utfordringer? Sosial kapital refereres ofte til som bånd og broer. Bånd er nære relasjoner, som oftest er å finne i familiære relasjoner og nære vennskap. Sosial kapital som broer handler om et nettverk utover de nære, ofte familiære båndene. Mens bånd er viktige for å klare seg, er broer viktige for å komme videre. Metoden som ligger til grunn for studien er semi-strukturerte forskningsintervju, der intervjuene følger en intervjuguide, men hvor det gis rom for åpne og ustrukturerte samtaler. Utvalget for denne oppgaven består av to personer, og funnene gjort i denne studien kan ikke generaliseres utover utvalget. Valg av metode er gjort etter problemstillingens karakter: jeg har søkt etter personenes opplevelser, hvilket jeg best når frem til gjennom kvalitativ metode og intervjuer. Forskningsresultatene presenteres i et kapittel under egendefinerte kategorier, som springer fra arbeidet med analysen. Resultatene handler om informantenes opplevelser rundt disse kategoriene: sivil status, opprinnelsesfamilie, økonomisk kapital, nettverk, foreldrerollen og barna, helse og selvfølelse. Diskusjonen av forskningsresultatene presenteres under overskriften Sosiale og økonomiske utfordringer, og diskuteres sammen med relevant teori, forskning og egne refleksjoner under de samme kategorier vi finner i kapittelet om resultater. Diskusjonen tar for seg sosial kapitals betydning for opplevelse av sosiale og økonomiske utfordringer.
This master thesis has been written within the project ”powerty and shame” at Høgskolen in Oslo and Akershus, and it’s based on qualitative interviews carried out within the project. The informants were recruited from different NAV-offices, and they are respectively participants of the qualification programme, and social assistance recipients. The topic of this master project is peoples subjective experiences of social and economic challenges. In that context, I have chosen to discuss the theoretical concept of social capital, and its significance for the topic. The research question is: which significance does social capital have on their experiences of social and economic challenges? Social capital is often referred to as ”bonding” and ”bridging” social capital. Bonding social capital is about close, personal relations with other people, often within families and close friends. Bridging social capital is about network outside of the immidiate relations people might have. While bonding social capital is important for well-being in the present, bridging capital is important to progress. This master is based on semi- structured interviews, a research method where an interviewguide is followed, but where the informants are welcome to talk freely within the research questions of the guide. The selection of informants is consisting of two people, and the results of this study can not be generalised to other selections of people. The research method was chosen by the character of the research question: I have aimed for peoples experiences, which I best can reach through qualitative methods and interviews.The research-results will be presented in a chapter under categories which I developed under the process of analyzing the material. The results are regarding the informants experiences within these categories: marital status, family of origin, economic capital, network, parenting and children, health and self esteem. The discussion of the results are presented under the headline social and economic challenges, and is about social capitals significance for experiences of social and economic challenges.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1319