Målstyring i tildelingsbrev - En analyse av tildelingsbrev fra departement til direktorat

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Tema for denne oppgaven er mål- og resultatstyring i norsk offentlig forvaltning. Vi ser på hvordan dette kommer til uttrykk gjennom mål og styringsindikatorer i tildelingsbrev fra departementer til direktorater. Vi gjør også bruk av informanter gjennom intervju. Vi har valgt tre innfallsvinkler for å forklare reduksjon i antall mål- og styringsindikatorer i tildelingsbrev. Disse er knyttet til regjeringsskifte og ny forvaltningspolitikk 2013, organisasjonslæring og eksogene sjokk. Den teoretiske modellen som syr oppgaven sammen er hentet fra Pollitt og Bouckaert. I tillegg knyttes teori rundt norsk offentlig styring og organisasjonslæring som sentrale rammeverk for forståelse og fortolkning. Vi har gjennomført et casestudie hvor vi har valgt å undersøke tildelingsbrev fra seks departement til underliggende direktorat. De seks departementene er valgt på bakgrunn av kriterier om mye og lite politisk oppmerksomhet samt variasjon i størrelse. Våre tall og analyser viser at mål- og resultatstyring i den akademiske teorien er noe annet enn mål- og resultatstyring i den offentlige forvaltningen. Vi har ikke funnet belegg for endring av målstyringsgrad på bakgrunn av regjeringsskifte 2013, ei heller for det eksogene sjokket som fant sted etter 22.07.11. Endring av målstyringssystemet i forvaltningen synes etter våre funn å kunne forbindes med organisasjonslæring over tid. Den kan likevel sås tvil om læringseffekten har resultert i en endring i forvaltningen mot en reell målstyringskultur slik den er beskrevet i teorien.
The topic of this paper is the use of goal and performance management in Norwegian public service. We have analyzed how this is expressed through the use of performance goals and indicators in assignment letters from ministries to directorates and we have also conducted interviews of informants. Our aim has been to explain the reduction in the number of performance goals and indicators used in assignment letters and there are three different perspectives on the matter: government change in 2013, organization theory and exogenous shocks. The theoretical structure of the paper is based on Pollitt and Bouckaert. In addition, the theoretical framework and understanding is linked to Norwegian public management and organization learning. We have conducted a case study where we have analyzed assignment letters from six ministries to subordinate directorates. The ministries are chosen based on their size and to what extent the ministries are influenced by political agendas and the focus of general public interest and scrutiny. Our numbers and analysis show that goal and performance management in academic theory differ from goal and performance management in public management. Many of the goals and indicators found in assignment letters have turned out to be performance parameters. There is no evidence that the change in government in 2013 or the exogenous shock of the terrorist attacks of 22 July 2011. Our findings indicate that the change in goal and performance management in the Norwegian public sector is tied to the development of organization learning over time. However, there are still doubts whether organization learning represents a real change in the public sector towards a true goal and performance management culture as described in theory.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3093