Maleundervisning i videregående skole – Fagdidaktiske ideologier og relasjonen til samtidens kunstfelt.

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Masteroppgaven omhandler maleundervisningens praksis innen et utvalg videregående skoler. Maleundervisning er en del av praksisen innen faget Visuelle Kunstfag, ved utdanningsprogrammet Studiespesialisering med formgivningsfag. Selve undersøkelsen vil knytte seg til følgende hovedproblemstilling: Hvordan kan en undersøkelse av faglæreres maleundervisning i videregående skole synliggjøre fagdidaktiske ideologier i faget Visuelle kunstfag? På bakgrunn av erfaringer fra undersøkelsen, belyses og drøftes hvordan de fagdidaktiske ideologiene i skolefeltet relateres til samtidens kunstfelt. Jeg har i undersøkelsen intervjuet syv lærere fra seks ulike videregående skoler, og anvendt observasjon hos fire av disse for innsamling av empiri. Oppgaven belyser hvordan disse malepraksisene synliggjør fagdidaktiske ideologier som del av det kunst- og håndverksdidaktiske fagfeltet. Ideologiene er teoretisk forankret i tradisjoner innen fagfeltet. Jeg har gått inn i disse problemstillingene med et ønske om å utvikle bevissthet rundt maleundervisningens rammer i skolen, og samtidig peke på det fagdidaktiske potensialet som teori og praksis innenfor samtidskunstmaleri representerer. Masteroppgaven har en hovedvinkling mot det fagdidaktiske og teoretiske.
This master thesis is concerned with practices in painting classes within a selection of upper secondary schools. Painting classes are a part of the practice within the subject Visual Arts (Visuelle kunstfag), in the education program ”Studiespesialisering med formgivningsfag”. The survey is based around the following main research question: How can a survey of lectures’ practices in painting classes demonstrate educational ideologies in the subject of Visual Arts? The relation of the educational ideologies in the school sector to the contemporary art sector is demonstrated and discussed in light of the experiences made in the survey. In the survey I have interviewed seven teachers from six different upper secondary schools, and applied observation on four of these, for the collection of empirical data. The thesis illustrates how the different practices in painting classes highlight educational ideologies as part of the Arts and Crafts educational field. The ideologies are theoretically rooted in traditions within the field of study. I have approached the research questions with a desire to develop awareness of the framework around the practices in painting classes in schools, while giving attention to the educational potential that theory and practice within contemporary painting represents. The thesis has a major educational and theoretic bias.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2119