«Målekortet kommer fra oven» Hvordan bidrar mål- og resultatstyring til medvirkning i NAV-kontor?

Author(s)

Publication date

2018-04

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

«Målekortet kommer fra oven» Hvordan bidrar mål- og resultatstyring til medvirkning i NAV-kontor? Tema for denne oppgaven er hvordan mål- og resultatstyring (MRS) bidrar til medvirkning i NAV-kontor. Casene består av seks ledere av NAV-kontor og to ledere på fylkeskontor i Hordaland og Sogn og Fjordane. MRS er avgrenset til å gjelde medvirkning i målformuleringsfasen og tilbakemelding om resultater. Jeg finner mye involvering i arbeidet med tilbakemeldinger om resultater, selv om det er stor variasjon i systematikken rundt arbeidet. Lederne og særlig lederne av NAV-kontor, løfter frem viktigheten av sine medarbeidere i arbeidet med resultatoppfølging. Oppfølgingen av resultatinformasjonen er egnet for medvirkning for eksempel gjennom å endre målene, formulere nye mål eller vurdere nye tiltak. Flere pekte på at det å kunne bruke statistikken som NAV produserer som tilgjengelig styringsinformasjon kan gi både ledere og medarbeider store muligheter. Leder av NAV kontor og deres ansatte bidrar minimalt til å utforme mål, med mindre de selv bestemmer å ha flere mål enn de målene som kommer fra deres overordnede. I mangel på deltakelse i målformuleringsfasen, kjemper hver enkelt leder av NAV-kontor sin egen kamp om å sikre målforståelsen i kontoret. De som synes å lykkes best ser på det som sin oppgave å bidra til at alle får forståelse for målene og bruker mye tid i ulike møtefora for å få det til. Det synes som om det er sistnevnte gruppe som bruker involvering hyppigst som virkemiddel, de mener det er nødvendig både for å skape felles forståelse for målene og lage planer for hvordan målene skal nås.
«The balanced scorecard comes from above» How does goals and performance management contribute to complicity in the local NAV offices? The topic of this thesis is to explore how goals and performance management (GPM) contribute to complicity in the local NAV offices. The cases consist of six leaders of local NAV offices and two leaders in county office in Hordaland and Sogn og Fjordane. GPM is in this thesis limited to participation in the goal formulating processes and feedback of results. I find a lot of involvement within feedback of results, even though the systematics in the work varies. The leaders end especially leaders of local NAV offices, highlights the important role their employees take in the process of understanding and improving results. Feedback of results is a good tool for participation, for example through changing the goals, formulate new goals or consider new measures. Several of the leaders pointed out that using NAVs available statistics can give both leaders and employees great opportunities. Leaders of local NAV offices and their employees does hardly participate in the goal formulating processes, unless they decide to have extra goals in their county or NAV-offices. The lack of participation in the goal formulating processes, makes every leader struggle on their own to secure goal awareness in their local offices. The ones who succeeded consider it a task to ensure equal understanding of goals and invest a lot of time doing so. For them participation is a necessity.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6395