Måleegenskaper ved den norske versjonen av Vineland Adaptive Behavior Scales - Second Edition (Vineland-II)

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

PsykTestBARN;1(2)

Publisher

Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Document type

Abstract

Beskrivelse. Vineland Adaptive Behavior Scales (Vineland ABS) er et meget brukt kartleggingsinstrument for vurdering av adaptiv atferd (daglige aktiviteter som kreves for å klare seg på egen hånd, personlig og sosialt). Instrumentet ble først publisert i 1984 i USA. Vineland-II er en omfattende revisjon, publisert 2005; skandinavisk tilpasning og normering 2011. NCS Pearson Inc. er rettighetshaver. Den skandinaviske Vineland-II er gitt ut i tre versjoner: et intervjuskjema og et spørreskjema for foreldre (foreldreskjema) med skandinaviske normer, og et lærerskjema. Adaptiv atferd vurderes innenfor fire brede domener (indekser) for aldersgruppen 2 - 21 år: kommunikasjon, dagliglivets ferdigheter, sosiale ferdigheter og motorikk (< 7 år). Funnene summeres til Generelle adaptive ferdigheter. Litteratursøk. Vårt systematiske søk etter dokumentasjon for måleegenskapene ved den norske versjonen av Vineland-II førte til 33 treff. Tre artikler ble hentet inn i fulltekst, bare en hadde benyttet Vineland-II, og relevante data ble ikke rapportert i artikkelen. Det er gjort en skandinavisk (svensk-dansk- norsk) normering av foreldreskjema, som rapporteres i manualen for Vineland-II. Psykometri. Vår vurdering av testens psykometriske egenskaper baserer seg på data fra manualen (en skandinavisk representativ tverrsnittsundersøkelse; N = 1673). Normdata rapporteres omfattende. Begrepsvaliditet støttes ved godt samsvar med etablerte diagnostiske systemer. Konfirmatoriske faktoranalyser viste en rimelig god tilpasning. Data fra en liten studie barn med autisme viste avvik som forventet. Intern konsistens og split-half reliabilitet var meget tilfredsstillende både for Generelle adaptive ferdigheter og indeksene (> 0,90, med unntak av motorikk for noen aldersgrupper). Konklusjon. Vineland-II er nylig publisert, og det foreligger ikke ennå relevante norske eller skandinaviske publikasjoner utover studien som er rapportert i manualen. Den skandinaviske utgaven har et godt normeringsgrunnlag, som brukes til en omfattende og systematisk resultatfremstilling for det enkelte barn som vurderes. Psykometriske analyser indikerer gode psykometriske egenskaper for foreldreskjema. Intervjuskjemaet som fylles ut av utreder tilsvarer foreldreskjema, men det er ikke dokumentert at normer og de psykometriske egenskapene for dette skjemaet er de samme som for foreldreskjemaet.

Keywords

Version

Som alle artikler i PsykTestBarn, kan denne fagfellevurderte artikkelen lastes ned, skrives ut og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: korrekt referanse skal oppgis (Heyerdahl, S. & Eikeseth, S. (2014) Måleegenskaper ved den norske versjonen av Vineland Adaptive Behavior Scales - Second Edition (Vineland-II). PsykTestBarn, 2014, 1:2), ingen kommersiell bruk, og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2473