Mål- og resultatstyring i kommunene: Virkninger for produktivitet og effektivitet?

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Nordiske Organisasjonsstudier;17(1)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

Mål- og resultatstyring er et viktig verktøy i offentlig sektor, men har blitt kritisert for å bidra til mye kontroll og rapportering, uten at virkningene av dette verktøyet har vært nok dokumentert. Denne analysen utforsker virkninger av mål- og resultatstyringen i norske kommuner. Mål- og resultatstyringen er målt med en indeks med data fra 270 av 430 kommuner i den kommunale organisasjonsdatabasen for 2008. Virkningene på produktivitet og visse resultater er målt som gjennomsnittskostnader og leseresultater fra nasjonale prøver året etter i grunnskolen og som gjennomsnittskostnader og dekningsgrad definert som tildelte hjemmetjenester til mottakere som andel av befolkningen på 80 år eller mer i pleie- og omsorgstjenestene. Det er kontrollert for demografiske, finansielle, politiske og administrative forhold som kan tenkes å påvirke resultatene. Mål- og resultatstyring samvarierte med lave gjennomsnittlige driftskostnader per elev, men det var ingen samvariasjon mellom mål- og resultatstyring og skoleresultater målt som leseferdigheter i 8. klasse skoleåret etter. Mål- og resultatstyring samvarierte ikke med gjennomsnittlige driftskostnader per mottaker av hjemmetjenestene, men samvarierte med lave dekningsgrader. Analysene viser at det er mulig å utforske virkninger av mål- og resultatstyring for kommunale tjenester med sekundærdata fra offentlig statistikk, men at det er behov for mer forskning med flere typer data og ulike analysenivå.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2741