Mål- og resultatstyring i grunnskolen : bidrar mål- og resultatstyring til gode resultater?

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Mål- og resultatstyring har blitt innført i mange norske kommuner som et verktøy for å virkeliggjøre kommunens strategi og kvalitetssikre kommunens tjenester. Forskningsspørsmålet i denne oppgaven har vært om bruk av mål- og resultatstyring faktisk bidrar til gode resultater. Forskningsobjektet har vært grunnskolesektoren, representert ved et utvalg av skoler med ungdomstrinn (8.-10. trinn). Rektorene ble stilt spørsmål om graden av mål- og resultatstyring både i forhold til den kommunale ledelsen og internt i skolene, og svarene sammenlignet med skolens resultater i nasjonale prøver. I analysene er det forsøkt å kontrollere for relevante bakgrunnsvariabler som også kan påvirke resultatene. Skolens resultater ble representert av tre variabler: Gjennomsnittsresultatene fra nasjonale prøver på 9. trinn i 2012, utviklingen i resultater fra nasjonale prøver på 8. trinn fra 2008 til 2012, og utviklingen i resultatene til et årskull som tok nasjonale prøver på 8. trinn i 2011 og på 9. trinn i 2012. Analysen støtter noen tidligere funn, bl.a. at utdanningsnivået i befolkningen er den viktigste faktoren for å forklare elevenes resultatoppnåelse. Allikevel er det noe som tyder på at bruk av mål- og resultatstyring kan ha betydning for utviklingen av skolenes resultater over tid. I tillegg viser det seg at skoler hvor rektoren har tatt en egen rektorutdannelse har en bedre utvikling over tid enn andre. På den andre siden er det en negativ sammenheng mellom bruk av mål- og resultatstyring internt i skolen, og resultatoppnåelsen. Dette kan bero på at skoler med svakere resultater har mer behov for aktiv styring.
Management by objectives in Norwegian schools: Does management by objectives contribute to good performance? Management by objectives has been introduced in many Norwegian municipalities as a tool for realising municipal strategy and assuring the quality of municipal services. The research question in this dissertation has been whether the use of management by objectives in fact contributes to good performance. The research subjects have been Norwegian local authority schools, represented by a sample of 'middle schools' (years 8 to 10 of compulsory schooling). The head teachers were asked questions about the degree of management by objectives both in relation to the local authority and internally in the schools, and these answers were compared to results from national tests. The analyses attempt to take into account relevant background variables which may have an impact on the results. School performance was measured by three variables: Average scores in national tests for year 9, 2012; the difference between average scores in national tests for year 8 in 2008 and 2012; and the difference between average scores for one year-group who took national tests for year 8 in 2011 and year 9 in 2012. The analysis supports some earlier findings, among others that the local population's level of education is the most significant factor in explaining pupils' performance. There is nevertheless some indication that the use of management by objectives can have an effect on the development of schools' performance over a period of time. In addition, it seems that schools where the head teacher has a qualification in school management develop their performance better over time than others. On the other hand, there is a negative correlation between performance and the internal use of management by objectives in schools. This may be because schools with weaker performance have a greater need for active management.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2011