Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor. En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012.

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne masteroppgaven studerer lønnsutvikling og lønnsspredning blant norske siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor i perioden 2004-2012. Grunnlaget for analysen er Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk, som består av gjentatte tverrsnittsdata fra hvert år i analyseperioden. Jeg identifiserer viktige faktorer som har innvirkning på reallønnsnivået i de to gruppene, og sammenligner deres forklaringskraft. Dernest undersøker jeg ulike mål på lønnsspredning blant siviløkonomer og sivilingeniører, og hvordan disse varierer mellom yrkesgruppene og over det aktuelle tidsrommet. Dette gjøres med og uten kontroll for relevante forklaringsvariabler. Jeg finner at lønnsspredningen er signifikant høyere blant siviløkonomer. Dette gjelder på tvers av spredningsmålene og i hele perioden. Sett i lys av at siviløkonomenes lønnsdannelse er lokal, individuell, markedsbasert og lite koordinert, mens sivilingeniørene forhandler kollektivt lokalt, gir resultatene støtte til en konklusjon om at koordinering i lønnsdannelsen bidrar til å presse sammen lønningene.
This dissertation studies wage development and wage differentials among two groups of whitecollar workers in the Norwegian private sector during the period 2004-2012. The two groups are «Siviløkonomer» and «Sivilingeniører», both protected vocational titles in Norway. The title «Siviløkonom » (roughly translated to «Civil Economist», which is used throughout the abstract) refers to an individual with a Master of Science degree in Economics and Business Administration. «Sivilingeniør » (Civil Engineer) corresponds to an individual with a Master of Science degree within engineering. The basis for the analysis is Statistics Norway’s wage statistics, which consists of repeated cross-sectional data from each year during the period of analysis. I identify key factors that affect the real wage-levels in the two groups, and compare their explanatory power. Further, I investigate different measures of wage-dispersion applied to the Civil Economists and Civil Engineers, and how these measures vary between the groups and over the relevant time frame. The analysis is done with and without controls for relevant explanatory variables. I find that the wage dispersion is significantly higher for Civil Economists. This applies across the different measures of wage-differentials and throughout the time-period. Given that the wage formation for the Civil Economists is individual, market-based and uncoordinated, while the Civil Engineers negotiate collectively, the results supports the conclusion that co-ordination in wage formation contribute to compress wages.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5567