LMX, rutiner og kvalitet ved sykehjem i Oslo. En eksplorerende studie

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne masteroppgaven undersøker vi sammenhengen mellom leder-medarbeiderutveksling (LMX) og de ansattes kjennskap til rutiner for tannhelse og infeksjoner ved sykehjem i Oslo kommune. Vi undersøker også om kjennskap til rutiner blant de ansatte har en sammenheng med scoren sykehjemmene får på de objektive kvalitetsindikatorene for tannhelse og infeksjoner. I tråd med våre forventninger og tidligere forskning på LMX finner vi en positiv sammenheng mellom LMX og indre motivasjon hos de ansatte og vi finner også en negativ sammenheng mellom LMX og turnoverintensjon. Vi finner ingen sammenheng mellom LMX og ekstrarolleatferd hos de ansatte. Videre finner vi en positiv sammenheng mellom LMX og kjennskapen til rutiner om tannhelse og infeksjoner blant de ansatte. Når vi undersøkte om det er en negativ sammenheng mellom kjennskapen til rutiner om tannhelse og infeksjoner blant de ansatte ved sykehjemmene og scoren sykehjemmene har på de objektive kvalitetsindikatorene (lav score er bra) finner vi ingen sammenheng. Disse funnen kan tyde på at LMX-teori også er gyldig for ansatte ved sykehjem i Oslo og at økt LMX kan gi bedre kjennskap om rutiner ved arbeidsplassen. Hvilke konsekvenser dette har i praksis og for videre forskning blir diskutert.
In this master thesis, we investigate the relationship between leader-member exchange (LMX) and the employees' knowledge of routines regarding dental hygiene and infections at nursing homes in Oslo. We also investigate whether knowledge of routines among employees is correlated with the scores that hospitals receive on the objective quality indicators for dental hygiene and infections. In line with our expectations and previous research of LMX, we find a positive link between LMX and intrinsic motivation among employees. We also find a negative link between LMX and turnover intention among employees. We however do not find any connection between LMX and extra role behaviour among the employees. Furthermore, we find a positive link between LMX and the knowledge of routines regarding dental hygiene and infections among employees. When we investigated whether there is a negative correlation between the knowledge of dental hygiene and infections among the nursing staff and the score the nursing home recieve on the objective quality indicators (low scores are good) we find no connection. These findings may indicate that LMX theory is also valid for employees at nursing homes in Oslo and that increased LMX can provide better knowledge of routines at the workplace. What consequences this has in practice and for further research is discussed.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5566