LMS - et egnet verktøy for formativ vurdering?

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

I denne studien søker vi å finne svar på hvordan formativ vurdering kan gjøres gjennom læringsplattformer, og hvordan designet støtter dette. Gjennomgang av tidligere forskning avdekker at det foreligger få undersøkelser med dette fokuset. Studien kan i så måte anses som et bidrag i kartleggingen av formativ vurdering gjennom LMS. Analysen er gjennomført som en heuristisk undersøkelse hvor funksjonalitet i forhold til formativ vurdering, i fire ulike LMS, er vurder opp mot designkriterier. Problemstillingen, "På hvilken måte støtter design av LMS kommunikasjon mellom lærer og elev i forbindelse med formativ vurdering?", er belyst gjennom delspørsmålene: " På hvilken måte er LMS designet for formativ vurdering?" og "På hvilken måte kan formativ vurdering kommuniseres gjennom LMS?". Studien ble gjennomført i studieåret 2015/2016 og tar utgangspunkt i teori om formativ vurdering og kriterier for godt design. Undersøkelsen omfatter fire ulike LMS som benyttes i Norge på videregående skole og/eller i høyere utdanning, og beskriver funn med utgangspunkt i funksjonalitet som er identifisert som nyttig i forhold til formativ vurdering. Alle funn er i så måte samlet i skjemaer designet ut fra problemstillingens fokus på design og formativ vurdering. Analysen av data viser at alle læringsplattformene har funksjonalitet som er egnet i forhold til formativ vurdering, men at alle undersøkte LMS har både sterke og svake sider i så måte. Det er nyanser i måten de ulike læringsplattformene tilnærmer seg formativ vurdering på, og hvordan valg av design påvirker brukbarheten av disse. Det kommer også tydelig fram at skulle man velge seg et drømme-LMS, måtte det bli en kombinasjon av de undersøkte LMS. Målformuleringen til Itslearning, innleveringsfunksjonen til Canvas og samarbeidsfunksjonene til Moodle er i så måte i en særklasse.
This thesis focuses on how formative assessment is solved through Learning Management Systems, and how their design supports this. A walkthrough of former studies reveals that there are few studies with this focus. The study is in this sense a contribution to assessing formative assessment through LMS. The study was conducted as a heuristic analysis, where functionality that supports formative assessment is assessed against criteria of design. The overriding issue of the thesis is: "In what way can design support the LMS's communication between teacher and student in conjunction with formative assessment?" This issue is operationalized to two research questions: "In what way are (the) LMS designed for formative assessment?", and "In what way can formative assessment be communicated through LMS?" The study was conducted in 2015/2016, and its theoretical basis are key elements for formative assessment, and criteria for good design. The study includes four different LMS, used in Upper secondary School and higher education in Norway. The findings in the study take basis in functionality that is identified as useful in relation to formative assessment. The findings are gathered in forms, designed with basis in the overriding issues which focuses on design and formative assessment. The study shows that all the LMS in this thesis include functionality that are suited for formative assessment, moreover, that they have both strength and weaknesses in this context. There are differences in what way the LMS approximate formative assessment, and in what way their design influences (the) usability. It is also clearly evident that if one should choose a dream-LMS, it would be a combination of all the researched LMS: The learning goals from Itslearning, the assessment tools in Canvas, and the collaboration possibilities from all four LMS.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4924