Livskvalitet hos pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse. En helsefremmende tilnærming.

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAEH;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Pårørende står ofte i spennet mellom å skulle ivareta og støtte den nærmeste som er syk og lider, og å mestre eget liv ved å skulle ivareta seg selv og egen helse, som igjen kunne bidra positivt i forhold til livskvalitet. Denne studien tar utgangspunkt i intervju med pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse og hvordan deres opplevelse og erfaringer i hverdagslivet påvirker deres livskvalitet. Hensikt: Studien har til hensikt å utvikle kunnskap og økt forståelse for hva som påvirker livskvaliteten på godt og vondt. Ved å få slik kunnskap vil helsepersonell kunne sette helsefremmende temaer på dagsorden for å skape endringer og videreutvikle tjenestetilbudet til å ivareta de pårørende. Studiens tema: Livskvalitet hos pårørende ved en helsefremmende tilnærming. En kvalitativ studie av pårørendes dagligliv. Metode: Kvalitativ forskningsdesign med individuelle forskningsintervju av åtte pårørende. Studien har vitenskaplig teoretisk forankring i hermeneutikk. Funn: Funn og fortolkninger i denne studien indikerer at pårørende har belastninger og plager knyttet til det å være pårørende. De har et stort behov for støtte, råd og veiledning, og har et sterkt ønske om dialog med helsepersonell. Ved å forstå og vite hva de skal gjøre, og se sammenheng mellom sykdom og den sykes oppførsel, vil de trygges og gis en mulighet til handlekraft. Dette vil bidra til mestring og være meningsfullt for den enkelte. Pårørende har egne behov for bearbeiding av vonde opplevelser, og de har selv behov for støtte. Flere er i perioder sykmeldte. Ved empowermentprosesser forsøker de å bidra og innhente kunnskap og søke en dialog med helsepersonell rundt den som er syk. Funn indikerer at pårørende har behov for et mer normalisert liv meg egentid til å dyrke egne interesser og aktiviteter. Slike muligheter synes å ha positiv innvirkning på deres livskvalitet.
Background: Relatives are often torn between looking after the family member who is ill and suffering, and coping with their own life by looking after themselves and their own health, which could contribute positively with regards to quality of life. This study is based on information gathered through interviews with the relatives of people with serious psychological problems and how their experiences in their daily life affect their quality of life. Purpose: This study aims to develop further knowledge and understanding of the factors that affect the quality of life of relatives both positively and negatively. Findings will contribute to health personnel adding health promoting topics to their daily plan to bring about changes and further develop the support offered to relatives. Theme of the study: The quality of life of relatives with a health promoting approach. A qualitative study of the daily life of relatives. Method: Qualitative research design with individual interviews with eight relatives. The scientific background of the study is based on the theories of hermeneutics. Findings: The findings and interpretations of this study indicate that relatives carry burdens and suffer from complaints directly linked to being a relative. They have a big need for support, advice and guidance, and a strong wish to discuss this with health personnel. By understanding and knowing what to do, and seeing the link between the illness and the behaviour of the patient, they will feel safer and more empowered. This will contribute to a sense of achievement and be meaningful for the individual. Relatives have special needs when it comes to dealing with painful experiences, and need support. Many get signed off sick over periods of time. With empowerment processes they attempt to contribute and acquire know-ledge and seek health personnel to talk about the person who is ill. Findings indicate that relatives need a more normalised life with time for themselves to nourish their own interests and activities. Having these possibilities would seem to have a positive effect on their quality of life.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1772