Litteratursosiologi og estetikk: Jan Mukarovsky revisited

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Sakprosa;3 (2)

Document type

Abstract

Den litteratursosiologiske forskningen har vært sped og sporadisk i Norge. Det gjelder særlig empiriske undersøkelser av litteraturlesing, resepsjon og litteraturopplevelse. En medvirkende årsak kan være at teoriene på feltet er lite utviklet. Artikkelen argumenterer for at Jan Mukarovskys estetiske teori fortjener fornyet interesse i denne sammenhengen. Formidlingen av Mukarovskys arbeider innenfor delvis fransk-strukturalistiske, delvis post-strukturalistiske rammer, kan ha medvirket til at hans bidrag til resepsjonsestetikken har kommet i bakgrunnen. Det er derfor grunn til å behandle denne siden av hans estetikk mer systematisk.Målet med denne artikkelen er å styrke det teoretiske grunnlaget for empiriske resepsjonsstudier gjennom en analyse av Jan Mukarovskys estetikk betraktet i et litteratursosiologisk perspektiv. Artikkelen drøfter særlig begrepene funksjon, intensjonalitet og verdi, og viser hvordan disse kan være fruktbare analysekategorier for resepsjonstekster, ikke minst kvalitative leserintervjuer.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1019