Lesbiske mødres fortellinger fra barnehagen-er.

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Document type

Description

Master i barnehagepedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven setter søkelys på betydninger av profesjonsutøveres arbeid når det gjelder å møte ulike familier i barnehager i Norge i dag. Fokuset er avgrenset til å handle om familier der foreldrene er av samme kjønn, og deres møter med profesjonsutøvere i barnehager. Foreldreskap kan for mange anses å høre til innenfor den heteronormale familien. Når familier betraktes å være utenfor denne ”normalen”, kan det oppleves utfordrende for noen. I 2009 trådte det i kraft en ny ekteskapslov i Norge, der to av samme kjønn gis rett til å inngå ekteskap på lik linje med heterofile. Profesjonsutøvere i barnehager vil av denne grunn sannsynligvis møte familier der foreldrene er av samme kjønn i økende grad i fremtiden. Oppgavens metodologiske perspektiver er livshistorieforskning (Bruner, 1990. Numann, 2006). Livshistorieforskning kan brukes til å få frem ”stemmene” til mennesker som lever annerledes enn majoriteten i samfunnet, og som ikke nødvendigvis ”passer inn” i majoritets eller normalitetshistoriene (Goodson, 2000). I denne oppgaven brukes tidsbegrensede historier, som kan sees som et narrativ. Narrativer blir brukt av Bruner (1990), som hevder at de mest brukte og viktigste former for menneskelig kommunikasjon er fortellinger (Gullestad, 1996:17). Bruner sier at om det ikke fantes fortellinger om han selv eller om verden, kunne verken han selv eller verden eksistere (Bruner, 1990). Lesbiske mødre har skrevet frem narrativer til dette prosjektet, som handler om deres forberedelser og erfaringer når det gjelder møter i barnehager. Analysene av narrativene gjøres med en hermeneutisk tilnærming ved bruk av Charles Taylors filosofi (Fossland og Grimen, 2001), og knyttes opp mot perspektiver innenfor forskjellig kjønnsforskning
This master’s dissertation focuses on the meanings of professional practitioners work when it comes to meet different families in preschools (barnehager) in Norway today. The focus is limited to be about families where parents are of the same sex, and their meetings with professionals. Parenthood can be considered to belong to normal within the heterosexual family. When families are considered to be outside this ”normal”, it can feel challenging for some. In 2009 entered a new Marriage Act in Norway, where to of the same sex is given the same right to marry like heterosexuals. Professional practitioners will probably meet families where parents are of the same sex increasingly in the future. The projects methodological perspectives are life history research (Bruner, 1990; Numann, 2006). Life history research can be used to bring up the ”voices” to people who live differently than the majority in society, and that not necessarily ”fit” in the majority or normality histories (Goodson, 2000). In this dissertation I use time-sensitive stories, which can be seen as a narrative. Narratives are used by Bruner (1990), who argue that the most used and most important forms of human communication are narrative (Gullestad, 1996). Bruner says that if there not where stories about him and about the world, he or the world could not exist (Bruner, 1990). Lesbian mothers have written narratives forward to this project, about their preparations and experiences with regard to meetings in preschools. The analysis of narratives is made with a hermeneutic approach using Charles Taylor’s philosophy (Fossland and Grimen, 2001), and linked to different perspectives within gender studies.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/866