Lek under lupen - kritisk diskursanalyse av "Rammeplan for barnehagen"

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i barnehagepedagogikk

Abstract

Med denne oppgaven ønsker jeg å bidra med å åpne opp for ulike måter å forstå lek, hvordan forståelsene kommer til uttrykk og får legitimitet i lys av barnehagens rammeplan. I 2017 kom det en ny og oppdatert rammeplan som ga meg motivasjon for å undersøke lekens plass. Lek knyttes nært opp til forståelsen av barndom samtidig som det er en vesentlig del av barnehagens pedagogikk. Oppgaven tar i bruk en kritisk diskursanalytisk tilnærming med inspirasjon fra Fairclough. Dette kombineres med Foucaults teorier om diskurs, og sammen utgjør de det teoretiske og metodologiske rammeverket som brukes i analysen. Analysen består av en tredimensjonal analyse av tekst, diskursiv praksis og sosial praksis i en mikro- til makro-perspektiv. Analysen har som mål å avdekke diskursene om lek og hvordan mekanismene bak kan ha bidratt til at de kan forstås som en «sannhet». Foucault og Faircloughs begreper om diskurs, makt og intertekstualitet har vært vesentlig for denne oppgavens analyse i møte med rammeplanen. Forhåpentligvis bidrar oppgaven som helthet til nye bevisstgjøringer og refleksjoner rundt lekens plass i rammeplanen.
With this thesis, I want to contribute to opening up on the different ways play can be understood, how these understandings is expressed and given legitimacy in the Norwegian Framework Plan for kindergartens. In 2017, a new and updated framework were released which gave me the motivation to investigate what position play has been given. Play is linked to how we understand childhood, simultaneous beeing an essential part of our kindergartens pedagogy. This thesis uses critical discourse analysis inspired by Fairclough. It combines Foucaults theories on discourse and this makes up the theoretical and methodological approach. The analysis consist of a three-dimensional analysis of text, discursive practice and social practice in a micro- to macro-perspective. The aim of the analysis is to reveal the discourses on play and how the mechanisms behind may have affected it to be considered the «thruth» within the framework. Hopefully, this thesis as a whole contributes to awareness and new reflections on the Norwegian Framework plan for kindergartens.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7692