Lederes håndtering av konflikter mellom ansatte. En kvalitativ studie av mellomlederes erfaringer med konflikthåndtering

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Arbeidslivet blir stadig mer sammensatt, og undersøkelser viser at det er en økning i antall mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen. Konflikter kan være negativt for den ansatte, som i ytterste konsekvens kan støtes ut av arbeidslivet, men også for virksomheten, da konflikter kan ta tid og energi bort fra de oppgavene man er satt til å utføre. En viktig lederoppgave er å håndtere konfliktene, men undersøkelser viser at norske ledere opplever det som vanskelig å ta tak i disse på en god måte. Formålet med denne studien var å få innsikt i hvordan ledere håndterer konflikter, hvordan de forstår konflikter, hva de opplever som utfordrende i håndteringen, og hvilke kompetansebehov de har. Funnene vil dermed kunne bidra til strukturelle endringer i prosedyrer, og gi innspill til form og innhold i kompetanseutviklingsprogrammer. Det er valgt en fenomenologisk tilnærming, og det er gjennomført et fokusgruppeintervju i tillegg til fem semistrukturerte intervjuer av mellomledere som har solid ledererfaring, og som står i jobben i dag. Data fra intervjuene er systematisk tolket og kategorisert, og presentasjonen av disse utgjør sammen med konfliktteori, kommunikasjonsteori og rammene i arbeidsmiljøloven grunnlaget for oppgavens diskusjonsdel. Funnene fra denne studien viser at lederne i stor grad viser mot og handlekraft i møte med konflikter, men at de opplever stort ubehag ved konflikthåndtering. Dette ubehaget har bakgrunn i sammensatte forklaringer som blant annet mangel på kunnskap, mangel på tid, behovet for å bli likt og ønske om harmoni. Det er heller håndteringen enn mengden som oppleves utfordrende, og fremgangsmåten bærer preg av å være noe tilfeldig og spontan. Det som peker seg mest ut er ledernes behov for opplæring og støtte.
Labour is becoming more and more complex, and surveys show that there is an increase in the number of interpersonal conflicts at work. Conflicts can be detrimental to the employee, who can ultimately be forced out of work. For the company, conflicts can take time and energy away from the tasks both leaders and employees are set to perform. An important management task is to handle these conflicts, but again surveys show that Norwegian leaders find it difficult to tackle these in a satisfied way. The purpose of this study was to gain insight into how managers handle conflicts, how they understand conflicts, what they experience as challenging and what skills they need. The findings could contribute to structural changes in procedures and provide input to competence development programs. A phenomenological approach has been chosen, and a group interview has been conducted in addition to five semi-structured interviews of first level managers. All of which have solid management experience and who currently holds the position. Data from the interviews are systematically interpreted and categorized. This presentation, together with conflict theory, communication theory and the framework of the Working Environment Act form the basis for the dissertation part. The findings from this study show that the managers often show courage and ability to face conflicts, but they experience great discomfort in conflict management. This discomfort has a background in complex explanations, such as lack of knowledge, lack of time, need for social affiliation and the desire for harmony. It is rather the handling than the amount of conflicts that is challenging, and the process can be characterized by being random and spontaneous. What matters the most is the management's need for training and support.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6341