Lederes form og innhold på tilbakemeldinger, og hvilken innvirkning dette har på medarbeideres jobbengasjement - En kvalitativ studie fra et sykehus

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Formålet med oppgaven var å studere hvordan form og innhold på tilbakemeldinger fra ledelsen ved et middels stort sykehus påvirker medarbeideres jobbengasjement. Følgende problemstilling var utgangspunktet for studien: Hvordan påvirkes jobbengasjementet til de ansatte av innhold og form på tilbakemeldinger som gis av ledelsen? Gjennom kvalitativ metode ble syv medarbeidere fra ulike avdelinger ved et sykehus intervjuet. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven er basert på tidligere forskning på området leder-medarbeider relasjoner – hvilke relasjoner som oppstår og hvordan. Samt forskning rundt form og innhold på tilbakemeldinger – vi har i hovedsak fokusert på forskning på styrkebaserte tilbakemeldinger da vi i litteraturen ser at denne formen for tilbakemeldinger virker konstruktiv og gir effekter hos medarbeidere (som foreksempel Kuvaas, Buch og Dysvik 2014, og Arguins, Gottfredson og Joo 2011). Problemstillingen understøttes av tre forskningsspørsmål. Disse er som følger: 1. Kan den ansattes jobbengasjement være nært knyttet mot kvaliteten på relasjon til leder? 2. Gir styrkebaserte samtaler medarbeidere økt jobbengasjement og prestasjon? 3. Gir god kvalitet på relasjon til leder økt sannsynlighet for at leder gjennomfører styrkebaserte samtaler? På denne måten har vi identifisert en del nøkkelord som bidrar til at intervjuguiden fremstår som logisk i forhold til det vi ønsket å utforske. Noen av våre funn var som forventet med tanke på styrke på relasjon mellom leder og medarbeider. Dette er i tråd med LMX teori der betydning for hvor tett relasjonen mellom leder og medarbeider er, kan avhenge av hvilken rolle den enkelte medarbeidere har i forhold til leder (Yukl 2010). Andre funn fikk oss til å undres over om det kan gi ytterligere effekt på jobbengasjement hos medarbeideren, dersom ledere ved sykehuset får et mer bevisst forhold til, og kompetanse på å gjennomføre styrkebaserte samtaler.
The purpose of the thesis was to study how format and content on feedback from leaders influence employee work engagement. The following question was the starting point for the study: In what way is employee work engagement influenced by the content and format of feedback from leaders? We conducted interviews with seven employees from different departments at a medium sized hospital. Leader-employee relations will serve as the theoretical basis for this thesis. As well as research about the format and content of the feedback. We have mainly focused on research concerning strength-based feedback because several studies have supported the idea that this type of feedback is constructive with regard to increasing performance and engagement among employees (e.g. Kuvaas, Buch, and Dysvik 2014, and Arguins, Gottfredson and Joo 2011). The main research question of the thesis, is supported by three underlying research questions: 1. Is employee work engagement influenced by the quality of the relation between manager and employee? 2. Does strength-based conversations and feedback increase employee work engagement and performance? 3. Do positive relations between employee and leader increase the likelihood of that the leader will engage in strength-based conversations with their employees? We have identified a number of keywords that increases the utility of the interview guide in relation to what we wanted to explore. Some of our findings were as expected in terms of the strength on relationship between manager and employee. This is in line with LMX theory that describes that how close the relationship between manager and employee is, may depend on what role the individual employee has in relation to the leader (Yukl 2010). We do wonder, because of additional findings in the thesis, about effect on employee work engagement can increase, if the leaders of the hospital get a more conscious awareness of, and expertise in conducting strength-based conversations.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5331