Ledelse i et kompleksitetsperspektiv

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MALKS;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Ledelse som fenomen har eksistert siden mennesker begynte å organisere seg for å oppnå et felles gode. Etter den omfattende IKT revolusjonen som har funnet sted, har nye måter å arbeide på oppstått. Samfunnet er i utvikling og blir stadig mer komplekst. Denne studien søker å øke forståelsen av hvordan ledere disponerer tiden sin over planlagte og ikke-planlagte aktiviteter i et kompleksitetsperspektiv. Artikkel en introduserer ledelse som fenomen i en historisk kontekst. Det fokuseres på ulike typer ledelse som transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, verdibasert ledelse og selv-ledelse. Et kompleksitetsperspektiv til ledelse introduseres. Ledelse handler i et kompleksitetsperspektiv mye om hvordan forholde seg til uforutsigbarhet, usikkerhet og skiftende omgivelser. Artikkel to inneholder en observasjonsstudie med to deltakere som begge var ledere. Observasjon ble gjort på bakgrunn av deltakernes mål for arbeidsdagen. Observasjon ble gjort i to hovedkategorier: planlagte aktiviteter og ikke-planlagte aktiviteter. Selvregistrering ble brukt som intervensjon for å undersøke om deltakerne brukte mer tid på planlagte aktiviteter når de registrerte egen atferd. Studiens funn er i tråd med en antakelse om arbeidsdagen i en kompleks hverdag hvor store deler av arbeidsdagen går til ikke-planlagte aktiviteter. Deltakerne brukte før intervensjon henholdsvis 47 % og 59 % av tiden på planlagte aktiviteter. Ved registrering av egen atferd brukte deltakerne henholdsvis 56 % og 78 % av tiden på planlagte aktiviteter. Studien gir et grunnlag for videre undersøkelser av lederes tidsbruk i et kompleksitetsperspektiv

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2622