Læringsmiljø og romanlesing på elektrofag

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAYP;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven tar for seg et utvalg av gutter på elektrofag som blir bedt om å lese to romaner og prate om handlingen i bøkene underveis i lesingen. Sammen med elevene leser også norsklærerne og yrkesfaglærerne de samme bøkene som elevene. De leser sammen i timene og hver for seg. Underveis i leseperioden snakker de sammen om bøkene. Oppgaven forsøker å gi svar på hvordan dette påvirker det miljøet i klassen. Det er særlig relasjonene mellom lærer og elev som er i fokus, men også den enkeltes opplevelses av å lese og samtale sammen med andre om samme bok for å øke lesemotivasjonen. Et kvalitativt forskningsdesign, bestående av både intervju og spørreundersøkelser danner datagrunnlaget i avhandlingen. Datagrunnlaget stammer fra intervju av fem lærere og en omfattende spørreundersøkelse av sytti elever. Funnene avdekket at slik samlesing og samtaler medførte endringer i læringsmiljøet for elevene med hensyn på relasjonene mellom lærer-elev og klassemiljø. Funnene i undersøkelsen viser også at både svake og gode lesere har hatt stort utbytte av boksamtaler underveis i lesetiden. For enkelte har disse samtalene åpnet opp for økt forståelse av andre personers synspunkter og tanker. For andre har leseprosjektet gitt økt leselyst. Funn i undersøkelsen viser også økt samarbeid mellom programfaglærer og norsklærer. Funnene finner støtte i tilsvarende undesøkelser og forskning foretatt både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene fra dette leseprosjektet viser at samlesing og samtaler underveis i leseprosessen har betydning både for den enkelte elev og lærer både for egenutvikling og i samspill med andre. Resultatene viser også at lesemotivasjonen øker ved slike samtaler og hjelper enkelte i gang igjen med å lese bøker. Videre viser det seg at relasjonene mellom lærer-elev, elev-elev og lærer-lærer påvirkes av å lese og snakke sammen om leseopplevelsene ved å lese samme bok.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5393