Læringseffekt av podkastundervisning av kommunalt ansatt omsorgspersonell sammenliknet med læringseffekt av klasseromsundervisning av vernepleierstudenter ved undervisning om funksjonelle analyser: En pilotstudie

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 45, nummer 1

Publisher

Norsk Atferdsanalytisk Forening

Document type

Abstract

Forelesninger som distribueres som podkast er økende i høyere utdanning. Med podkast menes lyd- og bildefiler som distribueres over internett. Resultater av studier som har sammenliknet læringseffekten av en tradisjonell forelesning med en podkastforelesning har vist at podkastforelesningen gir omtrent lik læringseffekt sammenliknet med det å være tilstede i en tradisjonell forelesning. Et viktig problem med disse studiene at podkastene har vært spilt inn utenom forelesningssituasjonen. Dette åpner opp for flere feilkilder, som at foreleseres personlige ønske om et bestemt resultat har påvirket studienes utfall og at varigheten mellom de to ulike formatene ikke har vært identiske. Den eneste måten å eliminere disse feilkildene på er at podkastforelesningen er opptak av forelesningen den skal sammenliknes med. Hensikten med denne studien var å sammenlikne læringseffekten av å delta på en tradisjonell forelesning med læringseffekten av å lytte til et opptak av den samme forelesningen. To grupper deltok. Forelesningsgruppen, som bestod av vernepleierstudenter (N=32), fikk en 81 minutters forelesning om funksjonelle analyser. Det ble gjort opptak av denne forelesingen. Podkastgruppen, som bestod av kommunalt ansatt omsorgspersonell (N=10), lyttet til dette opptaket. Det ble benyttet en pre- posttest design. Læringseffekten ble målt som en forbedring fra pretest til posttest. Resultatene viste en omtrent lik økning av kunnskaper om funksjonelle analyser fra pretest til posttest hos begge gruppene. Hovedkonklusjonen etter denne studien er derfor at podkast har sin plass i høyere utdanning.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6294