Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget

Author(s)

Publication date

2012-04

Publisher

Tapir Akademisk Forlag

Document type

Abstract

Gjennom en spørreundersøkelse blant over 1400 studenter på ulike profesjonsutdanninger ved Høgskolen i Oslo har vi forsøkt å belyse problemstillingen «Hvilke forskjeller og likheter er det i studenters erfaringer med og holdninger til matematikkfaget i de ulike profesjonsutdanningene?» I denne artikkelen vil vi se spesielt på lærerutdanningene. Disse er av særlig interesse siden vi fra 2010 har nye grunnskolelærerutdanninger. I vårt materiale er både den tradisjonelle allmennlærerutdanningen og de nye grunnskolelærerutdanningene representert. Vi ønsker å se om det er indikasjoner på at studentene på de nye utdanningene har en annen bakgrunn og andre holdninger enn de studentene som har gått på allmennlærerutdanning. I spørreundersøkelsen er studentene blant annet spurt om erfaringer fra egen skolegang og om deres holdninger til matematikk i dag. Spørsmålene er dels stilt som flervalgspørsmål og dels som åpne spørsmål hvor studentene har gitt fritekstsvar. Metodene for å analysere studentsvarene er dels kvalitative og dels kvantitative. Fritekstsvarene er analysert og kategorisert og gir innblikk i hvilke faktorer studentene selv trekker fram for å forklare dagens holdninger.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1246