Lærerstudenters analyse av og refleksjon over egen matematikkundervisning - Bruk av kunnskapskvartetten gjennom en praksisperiode

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Abstract

Formålet med denne kvalitative og empiriske masteroppgaven er å undersøke hvordan to lærerstudenter i matematikk gjennom sin første praksisperiode i andre studieår, benytter et teoretisk rammeverk, kunnskapskvartetten, til å analysere og reflektere over sin egen undervisning. Studien baserer seg på problemstillingen: «Hvilket potensial er det i å la lærerstudenter reflektere over egen matematikkundervisning ved å benytte seg av kunnskapskvartetten?». Det er relevant fordi det kan bidra til systematisk utvikling av matematikkundervisning som er teoriforankret og forskningsbasert. For å undersøke dette har jeg gjort en komparativ, longitudinell casestudie. De to lærerstudentene ble introdusert for kunnskapskvartetten i forkant av sin praksisperiode. Så benyttet de den til å analysere og reflektere over egen matematikkundervisning gjennom hele perioden, der intervjuer ble gjort i deres første og deres siste matematikktime i praksisperioden. Til å analysere deres uttrykte refleksjoner har jeg benyttet meg av to rammeverk om ‘noticing’, varhet, av van Es (2011) og Star, Lynch & Perova (2011). Det har resultert i at man kan se en utvikling hos begge informantene, der begge setter et større fokus på matematiske og matematikkdidaktiske aspekter enn i starten av praksisperioden. Dette utarter seg ulikt, der det er forskjeller på hva de trekker frem og reflekterer over. I ulik grad har de utviklet seg til å fokusere mer på enkeltindividers matematiske tenkning. Faktorer som kan spille inn på informantenes utvikling er diskutert, og deres syn på matematikk ser ut til å spille en viktig rolle i hvordan de tolker og gjør nytte av rammeverket.
The purpose of this qualitative and empirical thesis is to examine how two student teachers use a theoretical framework, The Knowledge Quartet, to analyze and reflect on their own teaching. The study is conducted in the first placement in their second year of their educational program in mathematics. The thesis is based on the research question: "What potential is there in letting student teachers reflect on their mathematics teaching by using The Knowledge Quartet?" This is essential because it can help student teachers to systematically develop their teaching of mathematics through research-based theory. To examine this, I did a comparative and longitudinal case study. The two student teachers were introduced to The Knowledge Quartet in advance of their practice placement. They used it to analyze and reflect on their mathematics teaching throughout the period. The interviews took place in their first and last mathematics lesson of the placement. To analyze their expressed reflections, I have used two frameworks concerning noticing from van Es (2011) and Star, Lynch & Perova (2011). Both of the student teachers have a development in what they tend to focus on. In the end of their placement they focus more on mathematical content than in the beginning. Nevertheless, their expressions tend to differ somehow, in what they highlight and reflect upon. The student teachers show different level of noticing student thinking in their mathematics lessons. Factors that can influence their reflections are discussed, and their beliefs about mathematics seems to play an important role in how they interpret and make use of the framework.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3314