Lærer, jeg er ferdig! Faglæreres tanker og praksis rundt elevers motivasjon og mening ved vurdering for læring i skolefaget Kunst og håndverk

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Denne masteroppgaven tar for seg Kunst og håndverkslæreres underveisvurdering og hvordan de ivaretar en elevers skapergnist i det de veileder. Jeg har gjort en casestudie av tre lærere og kartlagt deres posisjoneringer og holdninger til omstridte begreper som kreativitet, ekspressivitet og dannelse. OECD-forskning peker på at kreativitet er en sammensatt kompetanse, uavhengig av spesifikke oppgaver eller fag. På bakgrunn av fem aspekter av kreativitet har jeg sett hvordan lærerne praktiserer underveisvurderingen og ansporer elever for videre arbeid. Læreplanene tilsier at vurderingen skal være mål- og kriteriebasert. Ifølge opplæringsloven skal man ikke inkludere innsats eller holdninger i vurderingen av elever. Likevel er disse faktorene vanskelige å holde unna vurderingen siden man i Kunst og håndverk helst måler helhetlige prosesser. Masteroppgaven fokuserer på hvilke konkrete erfaringer et utvalg lærere har, og hvordan de håndterer underveisvurdering gjennom generelle veiledningsstrategier og i enkeltsituasjoner. Mitt mål er å trekke fram Kunst og håndverkslærernes virkelighet gjennom levende eksempler og forsøke å sammenfatte problemstillinger til modeller som kan være til nytte og hjelp for nye lærere i faget.
The thesis deals with Arts & Crafts teachers’ standards of formative assessment and how they maintain the students’ creative eagerness as they supervise their students’ works. I have done a case study of three teachers and mapped their positions and attitudes concerning disputed, but important terms such as creativity, expressivity and personal development. Research from the OECD indicates that creativity is a composite capacity, independent of specific tasks or subjects. Based on five aspects of creativity, suggested by OECD, I have observed how teachers practice their formative assessment and spur students on for continuous work. The curriculum states that all assessment must be criteria and measurement based. The students’ effort, diligence and aspiration are not to be considered in the assessment, according to Norwegian Educational Law. Nonetheless, these factors seem hard to exclude, since Art & Crafts teachers mostly assess the quality of holistic processes and practices. The thesis focuses on the tangible experiences of a selection of teachers, and how they manage their formative assessment through general strategies or in specific situations. My aim is to describe Arts & Crafts-teachers’ realities through vivid examples and illustrations and attempt to summarize their issues into models that can be of use to new professions.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5832