Kvoteringsloven og endringer i lederlønn - En studie av kvoteringsloven og endringer i lederlønn fra 2003 til 2009

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne oppgaven tar for seg kvinneandel i norske selskapsstyrer og lederlønninger fra 2003 til 2009. Hovedfokuset er rettet mot å finne ut om lederlønninger har endret seg etter loven om kvinnerepresentasjon i styret som ble innført i 2006. Med bakgrunn i eksisterende litteratur tar oppgaven for seg ulike forestillinger om at kvinner og menn i selskapsledelse er forskjellige, og vi forsøker å forklare hvorfor disse ulikhetene kan føre til endringer i lederlønninger. I tillegg bidrar studien til å skape innsikt og forståelse om lederlønninger, og viser samtidig hvor komplekst det kan være å beregne lønnen til udiversifiserte og risikoaverse toppledere. Vi finner signifikant økning i lederlønningene etter kvoteringsloven. Ved å analysere ulike deler av kompensasjonen til topplederne finner vi at det variable elementet har økt mer enn andel fast lønn. Dette kan bety at kvinner foretrekker mer prestasjonsbasert belønning enn menn.
This thesis explores gender diversity in Norwegian corporate governance and executive compensation from 2003 to 2009. The main focus is to study changes in the executive compensation as a result from the gender balance law, which was implemented in 2006. Based on former research the thesis investigates ideas about female directors being different from their male peers. We attempt to explain why these differences may lead to changes in executive compensation. In addition, the thesis provides knowledge and understanding about executive compensation and shows how complex it can be to estimate compensation for undiversified and risk-averse executives. We find that CEO pay rises after the quota. By analysing the different elements in the compensation, we find that variable pay rises more than the proportion of fixed pay. This can indicate that female directors prefer more performance related compensation than men.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2826