Kvinners opplevelser av trening under og etter hjerterehabilitering

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Fysioterapeuten;81(8)

Publisher

Norske fysioterapeuters forbund

Document type

Abstract

Hensikt: Å utdype forståelsen av hva kvinner opplever som viktig i hjerterehabilitering i fase 2 med tanke på å styrke troen på egen kropp og motivere til trening og fysisk aktivitet etter en hjertehendelse. Design og metode: En kvalitativ studie basert på et fokusgruppeintervju, analysert gjennom systematisk tekstkondensering. Materiale: Fire kvinner som hadde deltatt i hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten. Funn: To hovedtemaer ble identifisert; «Styrket tro på egen kropp» og «Fra ledet til selvstyrt – istandsatt gjennom kroppslige erfaringer, erkjennelse og forståelse». Konklusjon: Denne studien viser at tidlig oppstart med treningsbasert rehabilitering gir viktige erfaringer som bidrar til styrket tro på egen kropp, redusert engstelse for hva hjertet tåler og økt bevissthet på betydningen av trening og fysisk aktivitet. Kompetente fysioterapeuter og likemenn trekkes frem som avgjørende bidragsytere i prosessen.

Keywords

Version

Utgivers pdf

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2471