Kvinners opplevelse av og erfaring med hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAPO;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i helse og empowerment

Abstract

Bakgrunn: Barselomsorgen er endret over lengere tid og oppholdet på barselavdelingen er gradvis blitt redusert fra 5-6 dager til cirka 2 dager. Helsetilsynet påpeker at det oppstår en kritisk periode mellom utreise fra barselavdelingen og til det etableres kontakt med helsestasjonen i kommunen. Helsepolitiske føringer vektlegger at kvinner og deres familier skal oppleve svangerskap, fødsel og barsel som en sammenhengende og helhetlig begivenhet. Samhandlingsreformen legger føring for at barselomsorgen er et samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og det er nå utarbeidet retningslinje for barselomsorgen som anbefaler hjemmebesøk av jordmor første til tredje dagen etter hjemreise fra barsel. Hensikt: Studiens hensikt er å fremskaffe kunnskap om og øke forståelsen av kvinnens opplevelser og erfaringer i sin nye livssituasjon, i tidlig barseltid relatert til jordmors hjemmebesøk. Teoretisk forankring: Studien er forankret i teori om helsefremming, empowerment, mestring, autonomi og relasjon mellom jordmor og kvinne. Metode: Studien er kvalitativ. Det er gjennomført semistrukturerte individuelle intervju med ni kvinner som har mottatt hjemmebesøk av jordmor 1-6 dager etter utreise fra barselavdelingen. Data er analysert gjennom kvalitativ innholdsanalyse med inspirasjon fra hermeneutisk meningsfortolkning og systematiske tekstkondensering. Funn og fortolkninger: Det fremkom tre hovedkategorier som beskriver kvinnenes opplevelse og erfaring: 1) Å ha kontrollen selv, 2) Kunnskap og støtte og 3) Kontinuitet og relasjonen med jordmor. Studien viste at det synes å være behov for jordmors fagkompetanse og at det er meningsfullt og nyttig med relasjonell kontinuitet med jordmor. Videre tyder det på at tidspunkt for hjemmebesøk bør kunne vurderes individuelt ut fra kvinnens behov. Konklusjon: Studien tyder på at hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid kan bidra til kvinnenes opplevelse av mestring i sin nye livssituasjon. Det å kunne imøtekomme kvinnene på deres individuelle behov synes å fremme empowerment hos kvinnen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2171