Kvalitet på kunnskapsoppsummeringer i helsetjenesten : en evaluering av søkestrategier i systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Bakgrunn: Kunnskap er en av de viktigste ressursene i helsetjenesten. Informasjonsmengden er imidlertid så stor at hvis ny kunnskap skal bli brukt, må den oppsummeres og publiseres i åpne og lett tilgjengelige kilder bygd opp av pålitelige og gyldige forskningsresultater. Målsetting: Å evaluere kvaliteten på søkestrategiene i et utvalg systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet. Metode: Jeg evaluerte kvaliteten på søkestrategiene i 50 Cochrane-oversikter ved hjelp av et sett kriterier funnet i to ulike retningslinjer. Resultat: 38 av de 50 søkestrategiene lot seg evaluere. Antall feil varierte mellom 2 og 9 pr oversikt med et gjennomsnitt på 4,8 feil. Konklusjon: Det var feil av mer eller mindre alvorlig karakter i alle søkestrategiene. De fleste kunne vært unngått hvis retningslinjene i Cochrane Handbook hadde blitt fulgt. Fagfellevurdering av søkestrategiene ville også bidratt til å redusere antall feil.
Background: Decisions in health care must be based on the best available evidence. However, the amount of information is so big that if new evidence is to be used, it must be summarized and published in easily accessible resources, built from trustworthy and valid research results. Objective: To evaluate the quality of search strategies in a selection of systematic reviews from the international Cochrane Collaboration. Method: I evaluated the quality of search strategies in 50 reviews by a set of criteria, drawn from two different guidelines. Results: It was possible to evaluate 38 of the 50 search strategies. The number of mistakes varied between 2 and 9 per review, with an average of 4.8 mistakes. Conclusion: There were mistakes of more or less serious character in all the search strategies. Most of the mistakes could have been avoided if the guidelines in Cochrane Handbook had been used. Peer review of the search strategies would also help reduce the number of mistakes.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1138