Kvalifikasjonsbehov i folkebibliotek - en analyse av stillingsutlysninger

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i bibliotek - styring og ledelse

Abstract

Denne masteroppgavens formål er å undersøke om bibliotekarprofesjonens jurisdiksjon over folkebibliotekene ble svekket i perioden 2005 til 2015. Studien tar utgangspunkt i de siste årenes offentlige diskusjon om folkebibliotekenes ansettelsespolitikk, og undersøker hvilke kvalifikasjoner arbeidsgiver ser etter i ansettelsesprosessen ved å gjøre en kvantitativ innholdsanalyse av bibliotekfaglige stillingsutlysninger fra 2005, 2010 og 2015. Studien fant at det er en tilbakegang i etterspørselen etter bibliotekutdanning, spesielt i antall stillinger som krever bibliotekutdanning ved tilsettelse. Samtidig er det en økt vektlegging av personlige og mellommenneskelige egenskaper. Særlig er det en tilvekst i etterspørselen etter egenskaper og kvalifikasjoner som kan sees i sammenheng med endringen i folkebibliotekenes samfunnsoppdrag. Storbybibliotekene skiller seg fra andre kommuner, med å ligge foran i trenden. Samlet kan det derfor konkluderes med at bibliotekarprofesjonens jurisdiksjon over folkebibliotekene er noe svekket i perioden.
Qualification requirements in public libraries – an analysis of job advertisements The purpose of this thesis is to examine whether the librarian profession’s jurisdiction of the public libraries in Norway has been weakened in the time period 2005 to 2015. The study springs out of the public debate of the last few years regarding the recruitment policy of the public libraries, and examines which qualifications the employer is looking for during the recruitment process by executing a quantitative content analysis of job advertisements for librarian positions from 2005, 2010 and 2015. The study found that there is a reduction in the requests for library education, especially as concerns the number of positions requiring library education in order to hire. At the same time there is an increase in the requests for traits and qualifications that can be seen in relation with the recent change in the mission of the public libraries. The big city libraries stand out from the other municipalities, by trending ahead of the rest. In summary therefore, it may be concluded that the librarian profession’s jurisdiction over the public libraries is somewhat weakened in the time period.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6920