Kunstmøtet som estetisk erfarings - og læringsprosess. En undersøkelse av små barns møter med skulptur

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Techne A;17

Publisher

NordFo

Document type

Abstract

Hensikten med denne artikkelen er å belyse små barns møter med kunst gjennom kroppslig interaksjon. Artikkelen bygger på en undersøkelse gjennomført i en småbarnsavdeling i en Oslobarnehage. Hensikten med undersøkelsen er å utvikle en utvidet forståelse og ny kunnskap om små barns kroppslige møte med kunst. Forankret i en fenomenologisk vitenskapsforståelse og med teoretisk støtte i Merleau - Ponty, Dewey, Austring & Sørensen og Taguchi søker jeg å belyse kunstmøtekonteksten ut fra barns opplevelse, erfaring og interaksjon med kunstobjekter. Med rollen som deltagende observatør går jeg inn i barnas livsverden for å avdekke hvilke estetiske kvaliteter i skulpturen som undersøkes, hvordan barn er i kroppslig interaksjon med kunstobjekter og hvordan barn samhandler med andre barn og voksne gjennom lek og dialog rundt sine opplevelser og erfaringer i kunstmøtet.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1070